DOBRÁ PONUKA! AŽ -10% NA VYBRANÉ POLOŽKY KONTROLA

Predpisy obchodu

§ 1. Definície

 1. Predpisy - tieto predpisy, ktoré určujú zásady uzatvárania zmlúv o predaji na diaľku prostredníctvom internetového obchodu, zásady plnenia týchto zmlúv, práva a povinnosti zmluvných strán a zásady reklamačného konania. V rozsahu služieb poskytovaných elektronickými prostriedkami sú Pravidlami primerane Pravidlá uvedené v § 8 poľského zákona o poskytovaní elektronických služieb.
 2. Klient - fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva právnu subjektivitu, ktorá uzatvára s Predávajúcim Zmluvu o predaji na diaľku.
 3. Spotrebiteľ - spotrebiteľ v zmysle článku 22 1 poľského občianskeho zákonníka. Podľa zákonnej definície: Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá vykonáva s podnikateľom právne úkony, ktoré priamo nesúvisia s jeho podnikateľskou alebo profesionálnou činnosťou.
 4. Fyzická osoba podnikajúca v rámci živnostenského podnikania uskutočňujúca neprofesionálny nákup - fyzická osoba uzatvárajúca Zmluvu o predaji na diaľku, ktorá priamo nesúvisí s jej podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto Zmluvy vyplýva, že pre túto osobu nemá profesionálny charakter, vyplývajúci najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti, sprístupnený na základe ustanovení Centrálnej evidencie a informácií o podnikateľoch, ktorej zákon priznáva právo: odstúpiť od Zmluvy na základe zásad priznaných Spotrebiteľom, uplatniť ustanovenia o zakázaných ustanoveniach používaných v štandardných zmluvách a týkajúcich sa zodpovednosti za vady predanej veci.
 5. Predávajúci:
  MARBO Katarzyna Ulikowska,
  tel. 41 274 61 88,
  info@marbo1982.com,
  NIP 664-20-75-907,
  REGON 365387200.
 6. Adresa sídla predávajúceho:
  Górna 3,
  27-200 Starachowice.
 7. Internetový obchod - internetová služba prevádzkovaná Predávajúcim, dostupná na elektronických adresách: https://www.marbo1982.com, prostredníctvom ktorej môže Klient získať informácie o Tovare a jeho dostupnosti a kúpiť Tovar alebo objednať službu.
 8. Zmluva o predaji na diaľku - zmluva o predaji Tovaru/služby/dodaní digitálneho obsahu (ak je to relevantné), uzatvorená prostredníctvom Internetového obchodu.
 9. Tovar - hnuteľná vec, ktorú si Klient môže zakúpiť v Internetovom obchode.
 10. Zásady ochrany osobných údajov a cookies Internetového obchodu - dokument, ktorý stanovuje podrobné pravidlá spracovania osobných údajov a používania cookies. Zásady ochrany osobných údajov a cookies tvoria Prílohu č. 3 Pravidiel a sú dostupné na https://www.marbo1982.com/slo-privacy-and-cookie-notice.html.
 11. Trvanlivý nosič - znamená materiál alebo nástroj umožňujúci Klientovi alebo Predávajúcemu uložiť informácie adresované jemu osobne spôsobom, ktorý umožňuje prístup k informáciám v budúcnosti po dobu primeranú účelu, na ktorý sa informácie používajú, a ktorý umožňuje rekonštruovať uložené informácie v nezmenenej podobe, najmä elektronická pošta.
 12. Elektronický objednávkový formulár - elektronický objednávkový postup poskytnutý Predávajúcim Klientovi.
 13. Elektronický formulár na vrátenie tovaru - elektronický postup vrátenia tovaru poskytnutý Predávajúcim Klientovi; dostupný na adrese https://www.marbo1982.com/returns-open.php.
 14. Elektronický reklamačný formulár - elektronický reklamačný poriadok poskytnutý Predávajúcim Klientovi; dostupný na adrese https://www.marbo1982.com/rma-open.php.
 15. Odoslanie objednávky - potvrdenie objednávky kliknutím na tlačidlo "" Klientom sa považuje za predloženie záväzného prejavu vôle Klienta uzatvoriť s Predávajúcim zmluvu o predaji na diaľku..
 16. Účet - súbor údajov uložených v Internetovom obchode a v informačno-komunikačnom systéme Predávajúceho o danom Klientovi a ním zadaných objednávkach a uzatvorených zmluvách o predaji na diaľku, pomocou ktorého môže Klient zadávať objednávky, ako aj včas rušiť, upravovať alebo uzatvárať zmluvy o predaji na diaľku.
 17. Hodnotenie služby Objednávky a hodnotenie konkrétneho tovaru - subjektívne vyjadrenia a hodnotenia vykonané Klientom vo forme udelenia hviezdičiek od 1 do 5 pre Internetový obchod po ukončení objednávky.

§ 2. Všeobecné ustanovenia

 1. Druhy a rozsah služieb poskytovaných elektronicky:
  1. uzatváranie zmlúv o online predaji - v súvislosti s Tovarom predávaným v internetovom obchode,
  2. pravidlá registrácie a používania účtu v rámci Internetového obchodu,
  3. pridávanie názorov, komentárov a hodnotení - Klient môže k svojej objednávke alebo transakcii pridať názor alebo komentár,
  4. zasielanie e-mailov potvrdzujúcich prijatie objednávky, platbu, prijatie objednávky Predávajúcim.
 2. Používanie Internetového obchodu je možné za predpokladu, že informačný systém používaný Zákazníkom spĺňa tieto minimálne technické požiadavky:
  1. Internetové prehliadače v aktuálnej verzii, t. j;
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. akýkoľvek program na prezeranie súborov vo formáte PDF.
 3. Predávajúci sprístupňuje tieto Pravidlá a Prílohy prostredníctvom odkazu umiestneného na domovskej stránke pred uzavretím Zmluvy o predaji na diaľku, počas trvania Zmluvy a po jej uzavretí. Klient si ho môže stiahnuť a urobiť si z neho výtlačok.
 4. Na zabezpečenie bezpečnosti komunikácie a prenosu údajov v súvislosti s poskytovanými službami prijíma Internetový obchod technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce úrovni bezpečnosti poskytovaných služieb, najmä opatrenia na zabránenie získania a zmeny osobných údajov prenášaných prostredníctvom internetu neoprávnenými osobami.

§ 3. Objednávky

 1. Zadanie objednávky v internetovom obchode je možné vykonať prostredníctvom účtu alebo výberom možnosti nákupu bez registrácie, pričom v takom prípade sa vytvorí interný účet, na základe ktorého si zákazník môže vytvoriť účet. Interný účet je vedený až do vymazania údajov zo systému alebo zablokovania Účtu.
 2. Nákup sa uskutočňuje vyplnením elektronického objednávkového formulára, ktorý je k dispozícii na stránkach internetového obchodu. Výber objednaného Tovaru sa uskutočňuje pridaním do košíka. V elektronickom objednávkovom formulári sa okrem iného uvádza, aký Tovar, za akú cenu a v akom množstve chce Klient objednať na ním určené miesto. Klient na základe zobrazených správ vykoná príslušné technické kroky.
 3. Po zadaní všetkých potrebných údajov sa Klientovi zobrazí súhrn objednávky. Zhrnutie objednávky bude obsahovať informácie týkajúce sa: identifikačných údajov Predávajúceho, predmetu objednávky, jednotkovej a celkovej ceny objednaného Tovaru vrátane nákladov na doručenie a iných, ak existujú, zvoleného spôsobu platby, zvoleného spôsobu doručenia, času a nákladov na doručenie.
 4. Ak je predmetom zákazky dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na trvalom nosiči, alebo služby poskytované elektronickými prostriedkami alebo služby na diaľku - Klient v dodatočnom zaškrtávacom políčku, ktoré je potrebné na podanie objednávky a ktoré sa nachádza v elektronickom objednávkovom formulári, súhlasí s nasledujúcim: "Súhlasím s dodaním digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na trvalom nosiči, alebo so začatím poskytovania služieb pred uplynutím 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy a súhlasím so stratou práva na odstúpenie od zmluvy". Predávajúci potvrdí prijatie uvedeného súhlasu e-mailom.
 5. Pre odoslanie objednávky je potrebné uviesť v elektronickom objednávkovom formulári osobné údaje označené ako povinné, akceptovať obsah Pravidiel, odoslať objednávku stlačením tlačidla "".
  1. Odoslanie Elektronického objednávkového formulára Klientom predstavuje záväzný prejav vôle uzatvoriť zmluvu o predaji na diaľku v súlade s obsahom týchto Pravidiel.
  2. Zmluva o predaji na diaľku sa považuje za uzavretú okamihom prijatia Elektronického objednávkového formulára Predávajúcim, čo je potvrdené zobrazením správy o prijatí objednávky Klientovi a uvedením čísla objednávky.
  3. Po uzatvorení zmluvy o predaji na diaľku Klient obdrží formou e-mailu potvrdenie o odoslanej objednávke, ktoré obsahuje: potvrdenie o prijatí objednávky na realizáciu a obsahuje konečné potvrdenie všetkých podstatných náležitostí objednávky a všeobecných podmienok uzatvorenej zmluvy o predaji na diaľku (Pravidlá internetového obchodu s prílohou č. 1 a 2), údaje o Predávajúcom, o zodpovednosti Predávajúceho za kvalitu plnenia, o službách poskytovaných Predávajúcim po skončení predaja a o spôsobe a účinkoch odstúpenia od zmluvy. Informácie o spôsobe a účinkoch odstúpenia od zmluvy vrátane práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy - sú uvedené v prílohe č. 1.
  4. Do doby, kým predávajúci nezačne s realizáciou objednávky:
   1. Zákazník môže zmeniť svoju objednávku pomocou technického riešenia dostupného v elektronickom objednávkovom formulári a opätovným prejdením celej cesty objednávky. Zmena objednávky sa vykoná zadaním novej objednávky, ktorá nahradí predchádzajúcu objednávku. Prípadná platba Klienta sa zúčtuje na novú objednávku a v prípade preplatku sa vráti na bankový účet, z ktorého bola platba vykonaná.
   2. Klient môže zrušiť svoju objednávku výberom možnosti "cancel order" ktorá je k dispozícii na stránke elektronického objednávkového formulára.
  5. V prípade zrušenia objednávky zo strany Klienta vráti Predávajúci prijatú platbu do 3 pracovných dní. Vrátenie platby sa uskutoční rovnakým spôsobom platby, aký použil Klient.
  6. Doba realizácie objednávky je od 1 do 30 pracovných dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy.

§ 4. Platba

 1. Internetový obchod ponúka možnosť realizovať platby formou zálohových platieb, . Možnosť odloženej platby je možná v situáciách individuálne dohodnutých s Predávajúcim.
 2. Platba za Tovar sa uskutočňuje spôsobom, ktorý si kupujúci zvolí pri zadávaní objednávky v elektronickom objednávkovom formulári.
 3. Aktuálne dostupné spôsoby platby vopred v Internetovom obchode sú dostupné na adrese https://www.marbo1982.com/slo-payments.html.

§ 5. Dodanie tovaru

 1. V Elektronickom objednávkovom formulári si Klient zvolí spôsob doručenia zaškrtnutím vykonanej voľby.
 2. V prípade, že Tovar nebude Klientom prevzatý, čo má za následok vrátenie Tovaru Predávajúcemu - môže Predávajúci odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa uskutočňuje zaslaním vyhlásenia Klientovi formou e-mailu.
 3. V situácii uvedenej v bode 2 Predávajúci bezodkladne vráti Klientovi prijatú platbu za Tovar zakúpený Klientom.
 4. Aktuálne dostupné spôsoby doručenia v Internetovom obchode sú dostupné na adrese https://www.marbo1982.com/slo-delivery.html.

§ 6. Odstúpenie od zmluvy - elektronický návratný formulár

 1. Klient, ktorý je spotrebiteľom, ktorý uzatvoril zmluvu o predaji na diaľku, môže od nej odstúpiť do 14 dní bez uvedenia dôvodu. V prípade odstúpenia od zmluvy o predaji na diaľku - zmluva sa považuje za neuzatvorenú.
 2. Právo odstúpiť od zmluvy má aj fyzická osoba, ktorá podniká ako fyzická osoba - podnikateľ, ktorá uskutočňuje neprofesionálny nákup, a to na základe pravidiel uvedených v kapitolách 6 a 7 týchto obchodných podmienok.
 3. Obchodník overí právo na predloženie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy osobou uvedenou v bode 2. Overenie sa vykonáva kontrolou, či uzatvorená zmluva nemá pre túto osobu charakter živnosti - čo sa vykonáva najmä analýzou kódov PKD uvedených v Centrálnej evidencii a informáciách o podnikateľoch.
 4. V prípade uznania, že nákup tovaru uskutočnený osobou podnikajúcou v Internetovom obchode mal profesionálny charakter - Obchodník bezodkladne, t. j. najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy - informuje osobu, ktorá vyhlásenie podala, že vzhľadom na profesionálny charakter uskutočneného nákupu - nie je oprávnená odstúpiť od zmluvy, a preto vyhlásenie o odstúpení od zmluvy - nemá právne účinky. Ak bolo spolu s vyhlásením o odstúpení od zmluvy vykonané fyzické vrátenie tovaru - tovar bude zaslaný späť na náklady osoby, ktorá podala vyhlásenie, a to na adresu vopred uvedenú v objednávke. Odpoveď obchodníka sa poskytne rovnakým spôsobom, aký použila osoba, ktorá podala vyhlásenie.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy - spotrebiteľ znáša len priame náklady na vrátenie tovaru.
 6. Vyhlásenie Spotrebiteľa musí jednoznačne vyjadrovať jeho vôľu odstúpiť od zmluvy; Spotrebiteľ môže najmä:
  1. použiť elektronický formulár na vrátenie tovaru, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke internetového obchodu: https://www.marbo1982.com/returns-open.php. Predávajúci bezodkladne potvrdí na trvanlivom nosiči skutočnosť prijatia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy podaného prostredníctvom vyššie uvedeného formulára.
  2. Odstúpiť od zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou č. 2 - zaslaním na adresu sídla Predávajúceho.
  3. Predávajúci bezodkladne potvrdí na trvanlivom nosiči skutočnosť prijatia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy podaného spôsobom uvedeným v bodoch 1 a 2 vyššie.
 7. Na dodržanie lehoty stačí zaslať vyhlásenie pred jej uplynutím.
 8. Začína plynúť lehota na odstúpenie od zmluvy:
  1. pri zmluve, na základe ktorej Predávajúci vydáva vec, ktorá je povinná previesť svoje vlastnícke právo - od prevzatia Tovaru Spotrebiteľom alebo treťou osobou určenou Spotrebiteľom inému dopravcovi, a v prípade zmluvy, ktorá:
   1. obsahuje mnoho položiek, ktoré sa dodávajú samostatne, po dávkach alebo častiach - od prevzatia poslednej položky, dávky alebo časti;
   2. spočíva v pravidelnom dodávaní tovaru počas stanoveného obdobia - od prevzatia prvej položky;
  2. pri ostatných zmluvách - odo dňa uzavretia zmluvy.
 9. Formulár vyhlásenia o odstúpení od zmluvy (príloha č. 2 týchto Pravidiel) a informácie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy (príloha č. 1 týchto Pravidiel) sa spotrebiteľovi poskytujú v elektronickej podobe uvedenej v § 3 bod 8 týchto Pravidiel.
 10. Právo na odstúpenie od zmluvy o predaji na diaľku Spotrebiteľovi neprislúcha vo vzťahu k zmluvám uvedeným v článku 38 poľského zákona zo dňa 30.05.2014. (Zbierka zákonov z roku 2019, položka 134) o právach spotrebiteľov, ktorý zahŕňa zmluvy:
  1. kde cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, nad ktorými obchodník nemá kontrolu a ktoré môžu nastať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  2. ak je predmetom služby nespracovaná vec vyrobená podľa špecifikácie zákazníka alebo slúžiaca na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;
  3. ktorej predmetom služby je vec dodaná v uzavretom obale, ktorý nemožno vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal po dodaní otvorený;
  4. ktorej predmetom služby sú zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačové programy dodané v zapečatenom obale, ak bol obal po dodaní otvorený;
  5. v prípade dodania digitálneho obsahu a elektronických licencií, ktoré nie sú uložené na trvalom nosiči, ak sa plnenie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po tom, ako ho obchodník informoval o strate práva na odstúpenie od zmluvy;
  6. ktorého predmetom je vec, ktorá podlieha rýchlej skaze alebo má krátku dobu použiteľnosti, a pri ktorom je predmetom plnenia vec, ktorá je po dodaní vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne spojená s inými vecami;
  7. na dodávku novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmluvy o predplatnom;
  8. uzavreté verejnou dražbou;
  9. na poskytovanie ubytovacích služieb iných ako na bytové účely, prepravu tovaru, prenájom automobilov, stravovanie, služby súvisiace s voľným časom, zábavou, športovými alebo kultúrnymi podujatiami, ak je v zmluve uvedený deň alebo obdobie poskytovania služby;
  10. ak sú predmetom služby alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzatvorení kúpnej zmluvy a ktorých dodanie sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov na trhu, na ktoré podnikateľ nemá vplyv;

§ 7. Účinky odstúpenia od zmluvy o predaji tovaru

 1. Predávajúci v lehote 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia o odstúpení od Zmluvy o predaji Tovaru vráti Spotrebiteľovi všetky ním uhradené platby vrátane nákladov na doručenie zodpovedajúce najlacnejšiemu spôsobu doručenia ponúkaného Predávajúcim.
  1. Vrátenie platby sa uskutoční rovnakým spôsobom platby, aký použil Spotrebiteľ.
  2. Ak Spotrebiteľ za účelom uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy - použije elektronický formulár na vrátenie tovaru - peňažné prostriedky sa vrátia zvoleným spôsobom a na bankový účet, ktorý mu Spotrebiteľ poskytol.
 2. Ak Predávajúci nenavrhol, že si Tovar od Spotrebiteľa vyzdvihne sám, môže zadržať vrátenie platieb prijatých od Spotrebiteľa, kým nedostane Tovar späť alebo kým nedostane od Spotrebiteľa doklad o vrátení Tovaru, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
 3. Predávajúci môže navrhnúť Spotrebiteľovi, aby si Tovar od Spotrebiteľa vyzdvihol sám. Ak však Predávajúci takýto návrh neurobil - Spotrebiteľ je povinný vrátiť vec Predávajúcemu (alebo osobe poverenej Predávajúcim na jej prevzatie) bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy. Na dodržanie lehoty stačí, ak spotrebiteľ zašle vec späť pred uplynutím lehoty. Tovar, ktorý spotrebiteľ vracia, je potrebné zaslať na adresu sídla predávajúceho.
 4. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku jeho používania nad mieru nevyhnutnú na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.

§ 8. Sťažnosti

 1. Predávajúci je povinný dodať Tovar bez fyzických a právnych vád a zodpovedá Objednávateľovi za fyzické a právne vady zakúpeného Tovaru na základe zásad uvedených v poľskom Občianskom zákonníku.
 2. Ak má Tovar fyzické alebo právne vady, môže Klient uplatniť u Predávajúceho reklamáciu v rámci záruky za vady:
  1. prostredníctvom elektronického reklamačného formulára;
  2. písomne na adresu sídla Predávajúceho alebo prostredníctvom e-mailu na adresu info@marbo1982.com.
  3. V podaní je potrebné uviesť vadu, ktorú podľa názoru Klienta Tovar má, požiadavky voči Predávajúcemu a ak je to možné - uvedenú vadu zdokumentovať. Predávajúci je povinný na reklamáciu odpovedať do 14 dní odo dňa jej doručenia. Ak sa Predávajúci v uvedenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že reklamáciu uznáva. Uvedená lehota sa nevzťahuje na reklamáciu, v súvislosti s ktorou chce Klient odstúpiť od zmluvy. Odpoveď na reklamáciu poskytne Predávajúci Klientovi písomne alebo na trvanlivom nosiči.
  4. Kroky, ktoré má Klient vykonať pri uplatnení reklamácie, vrátane spôsobu doručenia reklamovaného Tovaru Predávajúcemu, sú uvedené v jednotlivých fázach v Elektronickom reklamačnom formulári.
  5. V prípade uznania reklamácie Predávajúcim za oprávnenú: náklady na výmenu, opravu, vrátane nákladov na prepravu súvisiacu s reklamáciou Tovaru znáša Predávajúci.
  6. Predávajúci overí, či reklamácia podaná fyzickou osobou podnikajúcou v oblasti živnostenského podnikania, ktorá uskutočňuje nákup neprofesionálneho charakteru, má pre túto osobu neprofesionálny charakter. Overenie sa vykoná analýzou kódov PKD uvedených v Centrálnej evidencii a informáciách o podnikateľskej činnosti.
  7. Ak v dôsledku reklamácie podanej spotrebiteľom nebol spor vyriešený, predávajúci poskytne spotrebiteľovi vyjadrenie v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom nosiči:
   1. úmysel požiadať o začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov alebo súhlas s účasťou na takomto konaní, alebo
   2. odmietnutie účasti na konaní o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov.

§ 9. Stanoviská

 1. V stanovenej lehote po vykonaní Objednávky môže byť Klient, ktorý má Účet - e-mailom požiadaný o pridanie hodnotenia Objednávky služby a hodnotenia konkrétneho tovaru. Hodnotenie služby Objednávky a hodnotenie konkrétneho tovaru je dobrovoľné a bezplatné a za týmto účelom by mal Klient kliknúť na odkaz, ktorý ho prenesie na samostatnú stránku. V rámci jednej objednávky - Klient má možnosť pridať uvedené hodnotenia iba raz.
 2. Zákazník môže priradiť vyššie uvedené Hodnotenie vo forme hviezdičiek od 1 do 5 a pridať slovné vyjadrenie s limitom 65 535 slovných znakov. Hodnotenia sú automaticky podpísané menom a mestom Klienta, ktoré Klient uvedie pri registrácii Účtu.
 3. Hodnotenia sú uložené a verejne prezentované na webovej stránke Internetového obchodu, ako aj na webových stránkach https://zaufaneopinie.idosell.com a https://trustedreviews.idosell.com.
 4. Predávajúci neoveruje obsah ani nekontroluje Hodnotenie objednávok. Za výrok uvedený v rámci hodnotenia je výlučne a nezávisle zodpovedný Klient. Predávajúci je oprávnený Vyhodnotenie úplne alebo čiastočne zablokovať na základe zásad vyplývajúcich z právnych predpisov a týchto Pravidiel.
 5. Je neprípustné umiestňovať obsah obsahujúci nepravdivé, zavádzajúce, vulgárne, agresívne, urážlivé alebo zjavne považované za nezlučiteľné s dobrými mravmi. Rovnako je neprípustné umiestňovať obsah, ktorý má nezákonný charakter, porušuje práva tretích osôb alebo predstavuje akt nekalej súťaže.
 6. Klient sa zaväzuje neumiestňovať obsah, ktorý obsahuje odkazy na externé webové stránky, má propagačný alebo reklamný charakter alebo obsahuje osobné údaje tretích strán. Taktiež je zakázané umiestňovať obsah nezákonnej povahy, najmä taký, ktorý predstavuje akt nekalej súťaže a pod.
 7. Klient je zodpovedný za výroky, ktoré upravil a zverejnil, najmä zodpovedá za porušenie práv alebo tovaru tretích osôb.
 8. Na výslovnú žiadosť Klienta môže byť obsah Assesmnetu skrytý pre ostatných používateľov Obchodu, avšak udelené hodnotenie vo forme hviezdičiek je zahrnuté do celkového hodnotenia Obchodu a Tovaru.

§ 10. Duševné vlastníctvo

 1. Klient vyhlasuje, že nemá žiadne práva akéhokoľvek druhu, vrátane autorských práv alebo práv súvisiacich s autorským právom k ním zverejneným Hodnoteniam a výrokom, s výnimkou práva používať Internetový obchod spôsobom uvedeným v Pravidlách. Klient nie je oprávnený obsah akýmkoľvek spôsobom zaznamenávať, rozmnožovať, sprístupňovať, zverejňovať alebo šíriť, pokiaľ takéto právo nevyplýva z právnych predpisov alebo z Pravidiel.
 2. Klient nie je oprávnený na akékoľvek zásahy do obsahu, najmä nie je oprávnený zasahovať do obsahu, štruktúry, formy, grafiky, mechanizmu fungovania alebo iných prvkov Internetového obchodu.
 3. Umiestnením Hodnotení v Internetovom obchode, ktoré sú dielami v zmysle poľského zákona zo dňa 4.2.1994 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom - Klient udeľuje Predávajúcemu nevýhradnú a bezodplatnú a časovo a územne neobmedzenú licenciu na použitie týchto diel Predávajúcim spolu s právom udeliť sublicenciu, ktorá zahŕňa sprístupnenie diela verejnosti tak, aby k nemu mal každý prístup na mieste a v čase ním zvolenom (internet). Licencia sa udeľuje s ohľadom na všetky oblasti použitia známe v čase jej udelenia, najmä na nasledujúce oblasti použitia:
  1. v rozsahu záznamu a rozmnožovania diela akoukoľvek technikou - najmä tlačou, reprografiou, magnetickým alebo digitálnym záznamom, t. j. akoukoľvek technikou na akomkoľvek audiovizuálnom alebo vizuálnom nosiči, najmä na audiovizuálnych diskoch, CD, počítačových diskoch, v multimediálnej sieti vrátane internetu a súvisiacich online služieb, a rozmnožovanie, zaznamenávanie, používanie v internete, reklama, rozmnožovanie záznamu v elektronickej podobe v pamäti počítača a vo vnútorných a vonkajších sieťach,
  2. použitie celku alebo fragmentov alebo akýchkoľvek prvkov diela s možnosťou úpravy vyplývajúcej z podstaty daného internetového média - vo všetkých publikáciách, najmä online, digitálnych, v bulletinoch a informáciách, samostatne alebo v kombinácii s inými dielami alebo fragmentmi diel; použitie celku alebo fragmentov na propagáciu a reklamu, najmä vo forme audiovizuálnej, zvukovej, mediálnej reklamy.
  3. pokiaľ ide o obeh originálu alebo rozmnoženín, na ktorých je dielo zaznamenané - uvádzanie na trh, požičiavanie, prenájom originálu alebo rozmnoženín
  4. pokiaľ ide o šírenie diela iným ako vyššie uvedeným spôsobom, verejné predvádzanie, vystavovanie, vystavovanie, rozmnožovanie, vysielanie a retransmisia a sprístupňovanie diela verejnosti takým spôsobom, aby k nemu mal každý prístup na mieste a v čase podľa vlastného výberu,
  5. použitie diel na propagačné a marketingové účely.
 4. Zrušenie Účtu zo strany Klienta alebo Vyhodnotenia v súlade s kapitolou IX bod 8 nemá vplyv na platnosť vyššie uvedenej licencie.

§ 11. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky internetového obchodu platia od 2013.01.01.
 2. V prípade zmeny alebo zrušenia niektorého z ustanovení týchto Pravidiel rozhodnutím príslušného orgánu alebo súdu zostávajú ostatné ustanovenia v platnosti a sú pre Predávajúceho a Klienta záväzné.
 3. Rozhodným právom pre riešenie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tohto poriadku je poľské právo. Takéto spory rieši všeobecný súd s miestnou príslušnosťou. Klient, ktorý je spotrebiteľom, môže využiť aj mimosúdne spôsoby preskúmania reklamácií a uplatnenia nárokov. Všetky informácie týkajúce sa mimosúdnych spôsobov vybavovania sťažností a uplatňovania nárokov je možné získať na webovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa na adrese: www.uokik.gov.pl. Zároveň Vás chceme informovať, že uvedené postupy majú dobrovoľný charakter a musia s nimi súhlasiť obe strany.
 4. Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 informujeme, že na internetovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr. je k dispozícii online platforma na riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi na úrovni EÚ (platforma ODR). Platforma ODR je internetová stránka s jednotným kontaktným miestom pre spotrebiteľov a obchodníkov, ktorí sa snažia o mimosúdne riešenie sporu týkajúceho sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich z online kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb.

§ 12. Príloha 1 - Informácie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy

 1. Právo odstúpiť od zmluvy podľa týchto pravidiel má aj osoba podnikajúca v oblasti živnostenského podnikania, ktorá uskutočňuje nákup, ktorý nemá charakter živnosti, t. j. vyplýva najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti, sprístupnenej na základe ustanovení Centrálnej evidencie a informácií o podnikaní. Máte právo odstúpiť od zmluvy podľa týchto pravidiel - spotrebiteľ. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy podľa týchto pravidiel. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch:
  1. v prípade kúpnej zmluvy odo dňa, keď nadobudnete vlastníctvo tovaru alebo keď tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú ste uviedli, nadobudne vlastníctvo tovaru;
  2. v prípade zmluvy, ktorá vyžaduje prevod vlastníckeho práva k viacerým položkám, ktoré sa dodávajú samostatne, odo dňa, keď nadobudnete vlastníctvo poslednej položky alebo keď tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú ste uviedli, nadobudne vlastníctvo poslednej položky;
  3. v prípade zmluvy, ktorá ukladá povinnosť previesť vlastníctvo položiek dodaných po častiach alebo častiach odo dňa, keď nadobudnete vlastníctvo poslednej dávky alebo časti alebo keď tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú ste uviedli, nadobudne vlastníctvo poslednej dávky alebo časti;
  4. v prípade zmlúv o pravidelných dodávkach tovaru na pevne stanovené obdobie odo dňa, keď nadobudnete vlastníctvo prvej položky alebo keď tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú ste uviedli, nadobudne vlastníctvo prvej položky;
  5. v prípade zmlúv o poskytovaní služieb alebo digitálneho obsahu, ktoré sa nedodávajú na trvalom nosiči, odo dňa uzavretia zmluvy.
 2. Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás o tom informovať, MARBO Katarzyna Ulikowska, Górna 3, 27-200 Starachowice, tel. 41 274 61 88, info@marbo1982.com o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom).
 3. Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ale nie je to povinné.
 4. Môžete tiež vyplniť elektronický formulár na vrátenie tovaru, ktorý je k dispozícii na webovej stránke internetového obchodu: https://www.marbo1982.com/returns-open.php. Ak využijete túto možnosť, bezodkladne vám zašleme potvrdenie o prijatí vášho odstúpenia od zmluvy na trvanlivom nosiči.
 5. Na zachovanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak informáciu o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 6. od Zákazníka vrátane nákladov na dodanie Tovaru (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo spôsobu dodania, ktorý si Zákazník zvolil iný ako najlacnejší obvyklý spôsob dodania ponúkaný Predávajúcim), a to bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď bol Predávajúci informovaný o rozhodnutí Zákazníka uplatniť právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Predávajúci uhradí Zákazníkovi náklady rovnakými platobnými metódami, aké Zákazník použil pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa Zákazník výslovne nedohodol inak.
 7. V prípade zmlúv zaväzujúcich k prevodu vlastníckeho práva k tovaru, v ktorých sme neponúkli prevzatie Tovaru späť v prípade odstúpenia od zmluvy - sa zdržíme vrátenia platby, kým nedostaneme tovar alebo kým nám nebude predložený doklad o jeho vrátení, podľa toho, čo nastane skôr.
 8. Vrátený tovar zašlite späť [iai:názov_spoločnosti], [iai:adresa_spoločnosti], [iai:PSČ_spoločnosti] [iai:mesto_spoločnosti] bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je zachovaná, ak predmet zašlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru znášate vy.
 9. Vzhľadom na hmotnosť a rozmery Tovaru môžu v prípade odstúpenia od zmluvy - vrátenia Tovaru vzniknúť vyššie náklady ako je bežné poštovné. Ak chcete využiť služby kuriérskych spoločností, môže byť potrebné zaslať tovar na palete, čo je drahšie ako bežné poštovné.

§ 13. Príloha 2 - Formulár vyhlásenia o odstúpení od zmluvy

IdoSell Trusted Reviews
4.61 / 5.00 69 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-06-15
livraison rapide et efficace.
2024-05-29
Perfect
pixel