GOEDE DEAL! TOT -10% OP GESELECTEERDE ARTIKELEN KIJK OP

Privacybeleid

1. Gegevensbeheerder en definities

 1. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van de klanten/gebruikers van de Online Shop, ook bekend als de Verkoper, is MARBO Katarzyna Ulikowska, tel. 41 274 61 88, NIP 664-20-75-907, REGON 365387200.
 2. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking kan worden gecontacteerd op:
  1. adres voor brieven: Górna 3, 27-200 Starachowice;
  2. het e-mailadres: info@marbo1982.com.
 3. Gebruiker - een natuurlijke persoon die de website(s) van de Online Shop bezoekt of gebruik maakt van de diensten of functionaliteiten beschreven in deze Policy.
 4. Klant - een natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, een natuurlijke persoon die consument is, een rechtspersoon of een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, waaraan de wet rechtsbevoegdheid toekent, die een Overeenkomst voor verkoop op afstand sluit met de Verkoper.
 5. Online Shop - een door de Verkoper geëxploiteerde internetdienst, beschikbaar op elektronische adressen (websites): https://www.marbo1982.com via welke de Klant/Gebruiker informatie kan verkrijgen over de Goederen en de beschikbaarheid daarvan en de Goederen kan kopen of de dienst kan bestellen.
 6. Nieuwsbrief - informatie, met inbegrip van commerciële informatie in de zin van de wet van 18 juli 2002 betreffende de levering van elektronische diensten (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) van de Verkoper, die langs elektronische weg naar de Klant/Gebruiker wordt gestuurd; de ontvangst ervan is vrijwillig en vereist de toestemming van de Klant/Gebruiker.
 7. Account - een geheel van in de Online Shop en in het IT-systeem van de Verkoper opgeslagen gegevens betreffende de Klant/Gebruiker en de door de Klant/Gebruiker geplaatste bestellingen en de door de Klant/Gebruiker gesloten overeenkomsten, dat de Klant/Gebruiker in staat stelt bestellingen te plaatsen en overeenkomsten te sluiten.
 8. GDPR - Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

2. De doeleinden, rechtsgrondslag en duur van de verwerking

 1. Om de Overeenkomst voor verkoop op afstand uit te voeren, verwerkt de Verkoper:
  1. informatie over het apparaat van de Gebruiker met het oog op de correcte werking van de diensten: IP-adres van de computer, informatie in cookies of andere soortgelijke technologieën, sessiegegevens, webbrowsergegevens, apparaatgegevens, gegevens over activiteit op de website, inclusief op afzonderlijke subpagina's;
  2. geolokalisatiegegevens, indien de Gebruiker heeft ingestemd met de toegang van de dienstverlener tot geolokalisatie. De geolocatiegegevens worden gebruikt om meer op maat gemaakte aanbiedingen van Goederen en diensten aan te bieden;
  3. persoonsgegevens van gebruikers: naam, achternaam, vestigingsadres, correspondentieadres, e-mailadres, telefoonnummer, fiscaal identificatienummer (NIP), bankrekeningnummer of andere persoonsgegevens die de Beheerder in het kader van het aankoopproces nodig heeft.
 2. Deze informatie bevat geen identiteitsgegevens van de Gebruikers, maar kan in combinatie met andere informatie wel persoonsgegevens vormen. Daarom breidt de verantwoordelijke voor de verwerking de volledige GDPR-bescherming tot hen uit.
 3. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6 sectie 1 letter b van de GDPR, met het oog op het leveren van een dienst, d.w.z. een overeenkomst voor het leveren van diensten langs elektronische weg in overeenstemming met de Verordening, in overeenstemming met artikel 6 sectie 1 letter a van de GDPR, in overeenstemming met het verlenen van toestemming voor het gebruik van bepaalde cookies of andere soortgelijke technologieën, zoals uitgedrukt door de juiste instellingen van de internetbrowser, in overeenstemming met de Telecommunicatiewet of in overeenstemming met het verlenen van toestemming voor geolocatie. De gegevens worden verwerkt tot het einde van het gebruik van de Online Shop door de Gebruiker.
 4. De beheerder verbindt zich ertoe alle maatregelen te nemen die krachtens artikel 32 van de RODO vereist zijn, dat wil zeggen dat hij, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang en de doeleinden van de verwerking en het risico van schending van de rechten of vrijheden van natuurlijke personen van uiteenlopende waarschijnlijkheid en ernst, passende technische en organisatorische maatregelen neemt om een op dat risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

3. Marketingactiviteiten van de verantwoordelijke voor de verwerking

 1. De verwerkingsverantwoordelijke kan marketinginformatie over zijn/haar Goederen of diensten op de website van de Online Shop plaatsen. Deze inhoud wordt door de verantwoordelijke weergegeven in overeenstemming met artikel 6 sectie 1 letter f van de GDPR, in overeenstemming met het legitieme belang dat door de verantwoordelijke wordt nagestreefd bij het publiceren van de inhoud met betrekking tot de geleverde diensten en de promotionele inhoud van de acties waarbij de verantwoordelijke betrokken is. Tegelijkertijd maakt de actie geen inbreuk op de rechten en vrijheden van de Klanten/Gebruikers, verwachten de Klanten/Gebruikers soortgelijke inhoud te ontvangen, of verwachten deze zelfs of is het hun directe doel om de website(s) van de Online Shop te bezoeken.

4. Ontvangers van de gegevens van de Gebruiker

 1. De verantwoordelijke voor de verwerking maakt de persoonsgegevens van de Gebruikers alleen bekend aan de verwerkers in het kader van de gesloten overeenkomsten voor de verwerking van persoonsgegevens, met het oog op het verlenen van diensten aan de Beheerder, bijvoorbeeld hosting en onderhoud van de website, IT-diensten, marketing- en PR-diensten.

5. Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen

 1. Persoonsgegevens worden niet verwerkt in derde landen.

6. Herroeping van het contract - elektronisch retourformulier

 1. Rechten van de betrokkenen
  1. van toegang (artikel 15 van de GDPR) - om van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te krijgen of zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt. Als de gegevens over een persoon worden verwerkt, heeft hij of zij recht op toegang en op de volgende informatie: over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, over de periode van gegevensopslag of over de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen, over het recht te verzoeken om rectificatie, wissing of beperking van de verwerking van persoonsgegevens en om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
  2. een kopie van de gegevens te verkrijgen (artikel 15, lid 3, GDPR) - een kopie van de te verwerken gegevens te verkrijgen; de eerste kopie is gratis. Voor verdere kopieën kan de verantwoordelijke voor de verwerking een redelijke vergoeding vragen op basis van de administratieve kosten;
  3. om rectificatie (artikel 16 van de GDPR) - om rectificatie te verzoeken van onjuiste of onvolledige gegevens die hem of haar betreffen;
  4. om de gegevens te wissen (artikel 17 van de GDPR) - om te verzoeken dat zijn/haar persoonsgegevens worden gewist indien de verantwoordelijke voor de verwerking geen rechtsgrondslag heeft voor de verwerking ervan of de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden van de verwerking;
  5. tot beperking van de verwerking (artikel 18 van de GDPR) - om beperking van de verwerking van persoonsgegevens te verzoeken wanneer:
   1. de juistheid van de persoonsgegevens door de betrokkene wordt betwist, gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren,
   2. de verwerking onwettig is en de betrokkene zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet en in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan verzoekt,
   3. de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene ze nodig heeft voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte,
   4. de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, in afwachting van de verificatie of de gerechtvaardigde gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene;
  6. op gegevensportabiliteit (artikel 20 GDPR) - om de hem of haar betreffende persoonsgegevens, die hij of zij aan een voor de verwerking verantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en het recht te hebben deze gegevens zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen, wanneer de gegevens worden verwerkt op basis van de toestemming van de betrokkene of op basis van een overeenkomst met hem of haar en wanneer de gegevens langs geautomatiseerde weg worden verwerkt;
  7. om bezwaar te maken (artikel 21 van de GDPR) - om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de legitieme doeleinden van de voor de verwerking verantwoordelijke, op gronden die verband houden met zijn/haar specifieke situatie, waaronder profilering. In dat geval beoordeelt de voor de verwerking verantwoordelijke het bestaan van belangrijke legitieme gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkenen of gronden voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van vorderingen. Indien volgens de beoordeling de belangen van de betrokkene zwaarder wegen dan de belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht de verwerking van de gegevens voor deze doeleinden te staken;
  8. de toestemming te allen tijde en zonder opgave van redenen in te trekken, maar de verwerking van persoonsgegevens die vóór de intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden, blijft rechtmatig. Intrekking van de toestemming heeft tot gevolg dat de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer verwerkt voor het doel waarvoor de toestemming is gegeven.
 2. Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, moet de betrokkene contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking via de verstrekte contactgegevens en hem meedelen welk recht hij wil uitoefenen en in welke mate hij dat wil doen.

7. De voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens

 1. De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, die in Polen de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens is, met zetel in Warschau, ul. Stawki 2, waarmee als volgt contact kan worden opgenomen:
 2. adres voor brieven: ul. Stawki 2, 00-193 Warschau;
 3. via de elektronische mailbox op de website: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 4. hulplijn: 606-950-0000.

8. Functionaris voor gegevensbescherming

 1. In elk geval kan de betrokkene ook rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking per e-mail of schriftelijk op het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking dat in punt 1 punt 2 van dit beleid is vermeld.

9. Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

 1. Het privacy- en cookiebeleid kan worden aangevuld of bijgewerkt volgens de huidige behoeften van de verantwoordelijke voor de verwerking om klanten/gebruikers actuele en betrouwbare informatie te verstrekken.

10. Cookies

 1. De Online Shop voert de functies van het verkrijgen van informatie over Klanten, Gebruikers en hun gedrag op de volgende manier uit door:
  1. informatie die vrijwillig is ingevuld op de formulieren, voor doeleinden die voortvloeien uit de functie van het formulier;
  2. het opslaan van cookies (zogenaamde: "koekjes") op het eindapparaat;
  3. het verzamelen van webserver logs door de hosting operator van de Online Shop (noodzakelijk voor de goede werking van de Online Shop).
 2. Cookiebestanden zijn IT-gegevens, met name tekstbestanden, die op het eindapparaat van de Klant/Gebruiker worden opgeslagen en die bedoeld zijn voor het gebruik van de website van de Online Shop. Cookies bevatten gewoonlijk de naam van de website waarvan zij afkomstig zijn, het tijdstip van opslag op het eindapparaat en een uniek nummer.
 3. De Online Shop gebruikt cookies alleen na voorafgaande toestemming van de Klant/Gebruiker. Toestemming voor het gebruik van alle cookies door de Online Shop wordt gegeven door op de knop te klikken: "Close" wanneer de mededeling over het gebruik van cookies door de Online Shop wordt getoond of door het sluiten van die mededeling.
 4. Indien de Klant/Gebruiker niet instemt met het gebruik van cookies door de Online Shop, kan hij/zij gebruik maken van de optie: "Ik ga niet akkoord", die ook beschikbaar is in de mededeling over het gebruik van cookies door de Online Shop of de instellingen van de internetbrowser, die de Klant/Gebruiker momenteel gebruikt, wijzigen (dit kan echter leiden tot een onjuiste werking van de Online Shop).
 5. Om de cookie-instellingen te beheren dient de Klant/Gebruiker de webbrowser/het systeem te selecteren en de instructies te volgen: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens uit cookies zijn de legitieme belangen die de Beheerder van de Website nastreeft, bestaande uit het leveren van diensten van hoge kwaliteit, het waarborgen van de veiligheid van de diensten.
 7. De Online Shop gebruikt twee basistypes cookies: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die op het eindapparaat van de Gebruiker worden opgeslagen totdat deze uitlogt, de Online Shop verlaat of de software (webbrowser) uitschakelt. Persistente cookies worden op het apparaat van de Gebruiker opgeslagen gedurende de tijd die in de parameters van de cookies is aangegeven of totdat ze door de Gebruiker worden verwijderd.

Functionele cookies (noodzakelijk)

www.marbo1982.com

monit_token: 365 dagen, cookie
Identyfikuje klienta sklepu.

shop_monit_token: 30 minuten, cookie
Identyfikuje klienta sklepu.

client: 1 dagen, cookie
Identyfikuje zalogowanego klienta / koszyk klienta niezalogowanego.

affiliate: 90 dagen, cookie
Przechowuje informację o identyfikatorze partnera, od którego nastąpiło wejście do sklepu.

ordersDocuments: cookie
Przechowuje informację o statusie wydruku dokumentu.

__idsui: 1095 dagen, cookie
Plik niezbędny do funkcjonowania tzw. lekkiego zalogowania na stronie.

__idsual: 1095 dagen, cookie
Plik niezbędny do funkcjonowania tzw. lekkiego zalogowania na stronie.

__IAI_SRC: 90 dagen, cookie
Przechowuje tylko źródło, z którego nastąpiło wejście na stronę.

login: cookie
Przechowuje informację o tym, czy użytkownik zalogował się na stronie.

CPA: 28 dagen, cookie
Zawiera informacje na temat zmiennych dla programów CPA / CPS, w których udział bierze strona.

__IAIRSABTVARIANT__: 30 dagen, cookie
Identyfikator wariantu dla testu A/B i konfiguracji silnika IdoSell RS.

basket_id: 365 dagen, cookie
Identyfikator koszyka użytkownika strony, nadawany na czas trwającej sesji.

page_counter: 1 dagen, cookie
Licznik odwiedzonych stron.

LANGID: 180 dagen, cookie
Przechowuje informację o języku wybranym przez użytkownika strony.

REGID: 180 dagen, cookie
Przechowuje informację o regionie użytkownika strony.

CURRID: 180 dagen, cookie
Przechowuje informację o walucie wybranej przez użytkownika strony.

__IAIABT__: 30 dagen, cookie
Przechowuje identyfikator testów A/B, na potrzeby testowania i poprawiania funkcjonalności sklepu.

__IAIABTSHOP__: 30 dagen, cookie
Przechowuje identyfikator sklepu biorącego udział w teście A/B.

__IAIABTVARIANT__: 30 dagen, cookie
Przechowuje identyfikator wariantu wylosowanego w ramach trwającego testu A/B.

toplayerwidgetcounter[]: cookie
Przechowuje ilość wyświetleń komunikatu typu pop up.

samedayZipcode: 90 dagen, cookie
Przechowuje informację o kodzie pocztowym użytkownika strony, który jest konieczny do oferowania przesyłki kurierskiej w usłudze SameDay.

applePayAvailability: 30 dagen, cookie
Przechowuje informację o tym, czy dla użytkownika jest dostępna forma płatności ApplePay.

paypalMerchant: 1 dagen, cookie
Identyfikator konta PayPal.

toplayerNextShowTime_: cookie
Przechowuje informację o czasie, w którym ma nastąpić kolejne wyświetlenie komunikatu pop up. 

rabateCode_clicked: 1 dagen, cookie
Przechowuje informację o zamknięciu paska informującego o aktywnym rabacie.

freeeshipping_clicked: 1 dagen, cookie
Przechowuje informację o zamknięciu paska informującego o darmowej dostawie.

redirection: cookie
Przechowuje informację o zamknięciu komunikatu pop-up informującego o sugerowanym języku dla sklepu.

filterHidden: 365 dagen, cookie
Po kliknięciu opcji zwinięcia filtra dla towarów zapisuje informację, który filtr ma być zwinięty po odświeżeniu listy towarów.

toplayerwidgetcounterclosedX_: cookie
Przechowuje informację o zamknięciu komunikatu typu pop-up.

cpa_currency: 60 minuten, cookie
Zawiera informacje na temat waluty dla programów CPA / CPS, w których udział bierze strona.

basket_products_count: cookie
Przechowuje informacje na temat liczby towarów w koszyku.

wishes_products_count: cookie
Przechowuje informacje na temat liczby towarów na liście ulubionych.

remembered_mfa: 365 dagen, cookie
Przechowuje informacje o zapamiętanym użytkowniku na potrzeby uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA)

IAI S.A.

iai_accounts_toplayer: 30 dagen, cookie
Zapewnia poprawne wyświetlanie się komunikatu pop up informującego o usłudze logowania IdoAccounts (https://www.idosell.com/pl/tysiace-gotowych-do-uzycia-funkcji/logowanie-do-sklepu-z-konta-w-innym-serwisie/).

IdoSell

platform_id: cookie
Przechowuje informację o tym, czy strona wyświetlana jest w aplikacji mobilnej.

paypalAvailability_: 1 dagen, cookie
Przechowuje informację o tym, czy dla użytkownika jest dostępna forma płatności PayPal.

ck_cook: 3 dagen, cookie
Przechowuje informację o tym, czy użytkownik strony wyraził zgodę na pliki cookies.

IdoAccounts

accounts_terms: 365 dagen, cookie
Przechowuje informację o tym, czy użytkownik zaakceptował zgodę na skorzystanie z usługi IdoAccounts.

express_checkout_login: 365 dagen, cookie
CookieNameExpressCheckoutLogin

Google

NID: 180 dagen, cookie
Te pliki cookie (NID, ENID) służą do zapamiętywania preferencji użytkownika i innych informacji, takich jak preferowany język, liczba wyników wyświetlanych na stronie wyników wyszukiwania (na przykład 10 lub 20) oraz to, czy użytkownik chce mieć włączony filtr Google SafeSearch. Plik ten również jest konieczny do oferowania usługi płatności Google Pay.

Google reCAPTCHA

_GRECAPTCHA: 1095 dagen, cookie
Ten plik cookie jest ustawiany przez Google reCAPTCHA, który chroni naszą stronę przed zapytaniami spamowymi w formularzach kontaktowych.

PayPal

ts: cookie
Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

ts_c: 1095 dagen, cookie
Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez PayPal i służy do zapobiegania oszustwom.

x-pp-s: cookie
Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

enforce_policy: 365 dagen, cookie
Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

tsrce: 3 dagen, cookie
Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

l7_az: 60 minuten, cookie
Ten plik cookie jest niezbędny do funkcji logowania PayPal na stronie internetowej.

LANG: 1 dagen, cookie
Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

nsid: cookie
Używane w kontekście transakcji na Stronie internetowej. Plik cookie jest wymagany dla bezpiecznych transakcji.


Analytics cookies

IAI S.A.

__IAI_AC2: 45 dagen, cookie
Identyfikator śledzenia konwersji (Activity Tracking) na potrzeby zbierania historii źródeł poprzedzających złożenie zamówienia, a także źródła, dzięki któremu złożono zamówienie zgodnie z modelem atrybucji last click.

Google Ads

*-*: 14 dagen, cookie
Przechowuje informacje o tym, czy został już wyświetlony popup „Google Shopping Opinie konsumenckie” z prośbą o zgodę na przesłanie ankiety na temat zamówienia.

Google Analytics

_ga_: 730 dagen, cookie
Używane przez Google Analytics do zbierania danych o liczbie odwiedzin strony przez użytkownika, a także dat pierwszej i ostatniej wizyty.

_ga: 730 dagen, cookie
Rejestruje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.

_gid: 1 dagen, cookie
Plik cookie _gid rejestruje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.

_gat: 1 dagen, cookie
Używane do dławienia szybkości żądań. Analytics anonimizuje adres IP.

_dc_gtm_UA-#: 730 dagen, cookie
Używany przez Google Tag Manager do kontroli ładowania tagu skryptu Google Analytics. Analytics anonimizuje adres IP.

FPLC: 1200 minuten, cookie
Wersja ciasteczka Non-HttpOnly o nazwie FPLC o wartości hashowanej z wartości FPID.

_gat[_]: 1 minuten, cookie
Używany do dławienia szybkości żądań. Jeśli Google Analytics jest wdrażany za pośrednictwem Google Tag Manager, ten plik cookie będzie miał nazwę _dc_gtm_.

_gat_gtag: 1 minuten, cookie
Używane do analizy nawyków przeglądania przez odwiedzających, przepływu, źródła i innych informacji.

__utma: 730 dagen, cookie
Używane do rozróżniania użytkowników i sesji. Plik cookie jest tworzony w momencie wykonania biblioteki javascript i nie istnieje żaden istniejący plik cookie __utma. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

__utmb: 30 minuten, cookie
Używane do określenia nowych sesji / wizyt. Plik cookie jest tworzony, gdy biblioteka javascript wykonuje się i nie istnieje żaden istniejący plik cookie __utmb. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

__utmc: cookie
Nie używany w ga.js. Ustawione dla interoperacyjności z urchin.js. Historycznie, ten plik cookie działał w połączeniu z plikiem cookie __utmb, aby określić, czy użytkownik był w nowej sesji / wizycie.

__utmt: 10 minuten, cookie
Służy do ograniczenia liczby żądań.

__utmz: 180 dagen, cookie
Przechowuje źródło ruchu lub kampanię, która wyjaśnia, jak użytkownik dotarł do Twojej witryny. Plik cookie jest tworzony podczas wykonywania biblioteki javascript i jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

__utmv: 730 dagen, cookie
Służy do przechowywania danych zmiennych własnych na poziomie odwiedzającego. Ten plik cookie jest tworzony, gdy programista używa metody _setCustomVar ze zmienną niestandardową na poziomie odwiedzającego. Ten plik cookie był również używany dla przestarzałej metody _setVar. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

AMP_TOKEN: 365 dagen, cookie
Zawiera token, który może być użyty do pobrania ID klienta z serwisu AMP Client ID. Inne możliwe wartości wskazują opt-out, inflight request lub błąd pobierania Client ID z serwisu AMP Client ID.

FPID: 730 dagen, cookie
Ten plik cookie domyślnie nosi nazwę FPID (First Party Identifier). Wartość zapisana w FPID zostanie wykorzystana do ustawienia identyfikatora klienta w żądaniu skierowanym do serwerów Google.

_gaexp: 90 dagen, cookie
Używane do określenia włączenia użytkownika do eksperymentu oraz wygaśnięcia eksperymentów, w których użytkownik został włączony.

_opt_awcid: 1 dagen, cookie
Używane dla kampanii zmapowanych na identyfikatory klientów Google Ads.

_opt_awmid: 1 dagen, cookie
Używane dla kampanii zmapowanych do Google Ads Campaign ID.

_opt_awgid: 1 dagen, cookie
Używane dla kampanii zmapowanych do identyfikatorów grup reklam Google Ads

_opt_awkid: 1 dagen, cookie
Używane dla kampanii zmapowanych do identyfikatorów kryteriów Google Ads

_opt_utmc: 1 dagen, cookie
Przechowuje ostatni parametr zapytania utm_campaign.

_opt_expid: 0.2 minuten, cookie
Zapisuje ostatni parametr zapytania utm_campaign.

Google Analytics pixel: 999 dagen, tracking pixel
Piksel mierzy wizyty, kliknięcia i inne zachowania cyfrowe. Dzięki temu pozwala dostosować strategię marketingową.

__utmli: 60 dagen, cookie
Plik cookie jest częścią funkcji Enhanced Link Attribution, która (próbuje) rozróżniać kliknięcia w linki do tego samego miejsca docelowego w analizach stronicowych. Zawiera id (jeśli istnieje) klikniętego linku (lub jego rodzica) do odczytania na następnej stronie, dzięki czemu analizy wewnątrzstronicowe mogą określić, gdzie na stronie znajdował się kliknięty link.

Kelkoo Group

Kk_leadtag: 365 dagen, cookie
Służy do określenia wersji narzędzia śledzącego, które jest używane.

kk_gcli: 365 dagen, cookie
Służy do pomiaru efektywności kampanii reklamowych Kelkoo Group.

kelkooid: 365 dagen, cookie
Służy do pomiaru efektywności kampanii reklamowych Kelkoo Group.

Kelkoo Sales Tracking pixel: cookie
Sekcja Last Call Registered, która zawiera listę ostatnich połączeń, które otrzymaliśmy od swojego piksela Kelkoo Sales Tracking wraz ze wszystkimi przesłanymi informacjami.

Google Maps

SID: 3650 dagen, cookie
Zawierają cyfrowo podpisane i zaszyfrowane zapisy identyfikatora konta Google użytkownika i ostatniego czasu logowania. Połączenie tych plików cookie (SID, HSID) pozwala Google zablokować wiele rodzajów ataków, takich jak próby kradzieży treści formularzy przesyłanych w usługach Google.


Advertentiecookies

www.marbo1982.com

RSSID: 180 dagen, cookie
Identyfikator użytkownika IdoSell RS, wykorzystywany na potrzeby wyświetlania dopasowanych rekomendacji produktów na stronie.

__IAIRSUSER__: 60 minuten, cookie
Identyfikator użytkownika IdoSell RS, wykorzystywany na potrzeby wyświetlania dopasowanych rekomendacji produktów na stronie.

Google Ads

_gcl_au : 90 dagen, cookie
Używany przez Google AdSense do eksperymentowania z wydajnością reklam w witrynach korzystających z ich usług.

FPAU: 90 dagen, cookie
Plik cookie, w którym gromadzone są informacje o użytkownikach i ich aktywności w serwisie poprzez wbudowane elementy w celach analitycznych i raportowania.

FPGCLAW: 90 dagen, cookie
Zawiera informacje o użytkowniku związane z kampanią.

FPGCLGB: 90 dagen, cookie
Zawiera informacje o użytkowniku związane z kampanią.

_gcl_gb: 90 dagen, cookie
Zawiera informacje o użytkowniku związane z kampanią.

_gac_gb_<>: 90 dagen, cookie
Zawiera informacje o użytkowniku związane z kampanią.

_gcl_aw: 90 dagen, cookie
Zawiera informacje o użytkowniku związane z kampanią.

IDE: 730 dagen, cookie
Ten plik cookie służy do wyświetlania reklam Google w witrynach innych niż Google.

1P_JAR: 30 dagen, cookie
Ten plik cookie służy do zbierania statystyk witryny i śledzenia współczynników konwersji. Ustawia unikalny identyfikator, aby zapamiętać Twoje preferencje i inne informacje, takie jak statystyki witryny i śledzenie współczynników konwersji.

test_cookie: 1 dagen, cookie
Służy do badania, czy uprawnienia do ustawiania plików cookies w przeglądarce użytkownika są włączone.

AEC: 138 dagen, cookie
Te pliki cookie zapobiegają działaniu złośliwych stron w imieniu użytkownika bez jego wiedzy.

APISID: 193 dagen, cookie
Ten plik cookie jest przechowywany na komputerze, aby pozostać połączonym z kontem Google, podczas ponownego odwiedzania ich usług. Podczas pozostawania w tej aktywnej sesji i korzystania z dodatków na innych stronach internetowych, takich jak nasza, Google będzie korzystać z tych plików cookie, aby poprawić wrażenia użytkownika.

CONSENT: 559 dagen, cookie
Ten plik cookie jest przechowywany na komputerze, aby pozostać połączonym z kontem Google, podczas ponownego odwiedzania ich usług. Podczas pozostawania w tej aktywnej sesji i korzystania z dodatków na innych stronach internetowych, takich jak nasza, Google będzie korzystać z tych plików cookie, aby poprawić wrażenia użytkownika.

DSID: 10 dagen, cookie
Plik cookie 'DSID' służy do identyfikacji zalogowanego użytkownika w witrynach innych niż Google oraz do zapamiętania, czy użytkownik wyraził zgodę na personalizację reklam.

OTZ: 23 dagen, cookie
Ten plik cookie służy do zapamiętywania preferencji użytkownika i innych informacji, takich jak preferowany język, liczba wyników wyświetlanych na stronie wyników wyszukiwania (na przykład 10 lub 20) oraz to, czy użytkownik chce mieć włączony filtr Google SafeSearch.

SAPISID: 28 dagen, cookie
Ten plik cookie jest przechowywany na komputerze, aby pozostać połączonym z kontem Google, podczas ponownego odwiedzania ich usług. Podczas pozostawania w tej aktywnej sesji i korzystania z dodatków na innych stronach internetowych, takich jak nasza, Google będzie korzystać z tych plików cookie, aby poprawić wrażenia użytkownika.

SEARCH_SAMESITE: 176 dagen, cookie
Umożliwia serwerom zmniejszenie ryzyka ataków CSRF i wycieku informacji poprzez zapewnienie, że dany plik cookie powinien być wysyłany tylko z żądaniami zainicjowanymi z tej samej zarejestrowanej domeny.

SIDCC: 393 dagen, cookie
Pobiera pewne narzędzia z Google i zapisuje preferencje, na przykład liczbę wyników wyszukiwania na arkusz lub aktywację filtra SafeSearch. Dostosowuje reklamy pojawiające się w wyszukiwarce google.

SSID: 393 dagen, cookie
Ten plik cookie jest przechowywany na komputerze, aby pozostać połączonym z kontem Google, podczas ponownego odwiedzania ich usług. Podczas pozostawania w tej aktywnej sesji i korzystania z dodatków na innych stronach internetowych, takich jak nasza, Google będzie korzystać z tych plików cookie, aby poprawić wrażenia użytkownika.

__Secure-*: 730 dagen, cookie
Te pliki cookie są wykorzystywane do dostarczania bardziej dopasowanych reklam do użytkownika i jego zainteresowań.

Google Analytics

__gads: 395 dagen, cookie
Aby zapewnić dostarczanie reklam lub retargeting.


 1. De cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden
  1. het maken van statistieken die helpen om te begrijpen hoe Klanten/Gebruikers van de Online Shop de websites gebruiken, waardoor de structuur en inhoud ervan kan worden verbeterd;
  2. het onderhouden van de sessie van de Klant/Gebruiker (na het inloggen), waardoor de Klant/Gebruiker niet op elke subpagina van de Online Shop opnieuw zijn login en wachtwoord moet invoeren;
  3. het vastleggen van het profiel van de Klant met het oog op de weergave van productaanbevelingen en bijpassend materiaal in reclamenetwerken, met name het Google-netwerk.
 2. Software voor web browsing (webbrowser) staat meestal standaard toe dat cookies worden opgeslagen op het eindapparaat van de Gebruiker. Klanten/gebruikers kunnen hun instellingen op dit gebied wijzigen. De webbrowser biedt de mogelijkheid om cookies te verwijderen. Het is ook mogelijk om cookiebestanden automatisch te blokkeren.
 3. Beperkingen op het gebruik van cookies kunnen van invloed zijn op sommige functionaliteiten die beschikbaar zijn op de websites van de Online Shop.
 4. Cookiebestanden die in het eindapparaat van de Klant/Gebruiker worden geplaatst en kunnen ook worden gebruikt door adverteerders en partners van de Online Shop, die met de Online Shop samenwerken.
 5. Cookies kunnen door het Google-netwerk worden gebruikt om advertenties weer te geven die zijn afgestemd op de manier waarop de Klant/Gebruiker de Online Shop gebruikt. Hiertoe kunnen zij informatie opslaan over het navigatiepad van de gebruiker of de tijd die hij/zij op een bepaalde pagina heeft doorgebracht: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 6. Wij raden de Klant/Gebruiker aan het privacybeleid van deze bedrijven te lezen om het gebruik van cookies in de statistieken te begrijpen: Privacybeleid - Google Analytics.
 7. Wat betreft de informatie over de voorkeuren van de Klant/Gebruiker die door het advertentienetwerk van Google wordt verzameld, kan de Klant/Gebruiker de informatie die voortvloeit uit de cookies bekijken en bewerken met behulp van de tool: https://www.google.com/ads/preferences/
 8. Op de website van de OnlineShop bevinden zich plug-ins, die de gegevens van Klanten/Gebruikers kunnen doorgeven aan gegevensverzamelaars, zoals bijvoorbeeld: .
 9. Voor de correcte uitvoering van de overeenkomst inzake verkoop op afstand kan de verantwoordelijke voor de verwerking de gegevens van de klant/gebruiker ter beschikking stellen van koeriersdiensten. De momenteel beschikbare leveringsmethoden in de Online Shop zijn: https://www.marbo1982.com/dut-delivery.html.
 10. Met het oog op de correcte uitvoering van de Overeenkomst voor verkoop op afstand kan de verantwoordelijke voor de verwerking de gegevens van de Klant/Gebruiker ter beschikking stellen van betalingssystemen op internet. De momenteel beschikbare betaalmethoden in de vorm van vooruitbetaling in de Online Shop zijn: https://www.marbo1982.com/dut-payments.html.

11. Nieuwsbrief

 1. De Klant/Gebruiker kan zijn/haar toestemming geven om commerciële informatie elektronisch te ontvangen door de betreffende optie aan te vinken in het registratieformulier of op een later tijdstip in het betreffende tabblad. In geval van dergelijke toestemming ontvangt de Klant/Gebruiker informatie (Nieuwsbrief) van de Online Shop en andere commerciële informatie die door de Verkoper naar het e-mailadres van de Klant/Gebruiker wordt gestuurd.
 2. De Klant/Gebruiker kan zich te allen tijde afmelden voor de Nieuwsbrief door het betreffende vakje op zijn/haar Accountpagina uit te vinken of door naar het formulier https://www.marbo1982.com/newsletter.php, te gaan, door op de betreffende link in de inhoud van elke Nieuwsbrief te klikken of via de Klantenservice.

12. Account

 1. De Klant/Gebruiker mag geen inhoud in de Online Shop plaatsen of aan de Verkoper verstrekken, met inbegrip van meningen en andere gegevens van onwettige aard.
 2. De Klant/Gebruiker krijgt toegang tot de Account na registratie.
 3. Bij de registratie geeft de Klant/Gebruiker het accounttype of het geslacht, de naam, achternaam, bedrijfsnaam, NIP-nummer, gegevens voor de afgifte van een verkoopdocument, verzendgegevens, e-mailadres op en kiest een wachtwoord. De Klant/Gebruiker verzekert dat de door hem/haar in het registratieformulier verstrekte gegevens correct zijn. De registratie vereist dat de Klant/Gebruiker het Reglement zorgvuldig leest en op het registratieformulier aanvinkt dat hij/zij het Reglement heeft gelezen en alle bepalingen volledig aanvaardt.
 4. Op het moment dat de Klant/Gebruiker toegang krijgt tot de Account, komt er tussen de Verkoper en de Klant/Gebruiker een overeenkomst tot dienstverlening langs elektronische weg tot stand voor onbepaalde tijd. De Consument kan deze overeenkomst opzeggen onder de in het Reglement vermelde voorwaarden.
 5. De registratie van een Account op een van de websites van de Online Shop betekent tegelijkertijd een registratie die toegang geeft tot de andere websites waar de Online Shop beschikbaar is.
 6. De Klant/Gebruiker kan de overeenkomst voor de levering van diensten langs elektronische weg te allen tijde met onmiddellijke ingang beëindigen door de Verkoper hiervan per e-mail of schriftelijk op de hoogte te stellen op het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking vermeld in punt 1.2 van dit Beleid.
 7. De Verkoper heeft het recht om de overeenkomst voor het verlenen van diensten betreffende de Account te beëindigen in geval van: beëindiging of overdracht van de Online Shop dienst aan een derde, schending door de Klant/Gebruiker van de wet of bepalingen van het Reglement, alsmede in geval van inactiviteit van de Klant/Gebruiker gedurende een periode van 6 maanden. De overeenkomst wordt beëindigd met een opzegtermijn van zeven dagen. De Verkoper kan bepalen dat voor herregistratie van het Account toestemming van de Verkoper nodig is.
Zaufane Opinie IdoSell
4.63 / 5.00 57 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-11-07
Fast shipment, great quality of the bag.
2023-08-25
Aucune information sur le suivi de la commande. Vous pourriez répondre aux mails envoyés par les clients.
pixel