GOEDE DEAL! TOT -10% OP GESELECTEERDE ARTIKELEN KIJK OP

Regulamin sklepu

§ 1. Definities

 1. Reglement - dit Reglement, houdende vaststelling van de beginselen voor het sluiten van overeenkomsten voor verkoop op afstand via de Internetwinkel, de beginselen voor de uitvoering van deze overeenkomsten, de rechten en verplichtingen van partijen en de beginselen voor klachtenprocedures. In het kader van elektronische dienstverlening is het Reglement respectievelijk het Reglement als bedoeld in artikel 8 van de Poolse Wet op de elektronische dienstverlening.
 2. De Klant - een natuurlijke persoon met volledige handelingsbevoegdheid, een rechtspersoon of een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, die door de wet als handelingsbekwaam wordt erkend, die met de Verkoper een Overeenkomst voor verkoop op afstand sluit.
 3. Consument - een consument in de zin van artikel 22 1 van het Poolse Burgerlijk Wetboek. Volgens de wettelijke definitie is een consument een natuurlijke persoon die samen met een ondernemer een rechtshandeling verricht die niet rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
 4. Natuurlijke persoon met een eenmanszaak die een niet-professionele aankoop doet - natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand sluit die niet rechtstreeks verband houdt met zijn/haar beroepsactiviteit, wanneer uit de inhoud van deze overeenkomst blijkt dat deze voor deze persoon geen professioneel karakter heeft, dat met name voortvloeit uit het voorwerp van zijn/haar beroepsactiviteit, beschikbaar gesteld op basis van de bepalingen van de Centrale registratie en informatie over het bedrijfsleven, aan wie de wet het recht toekent om: zich terug te trekken uit de overeenkomst op de beginselen die aan consumenten zijn toegekend, de bepalingen toe te passen inzake verboden clausules die in standaardovereenkomsten worden gebruikt en inzake aansprakelijkheid voor gebreken van het verkochte.
 5. Verkoper:
  MARBO Katarzyna Ulikowska,
  tel. 41 274 61 88,
  info@marbo1982.com,
  NIP 664-20-75-907,
  REGON 365387200.
 6. Adres van de verkoper:
  Górna 3,
  27-200 Starachowice.
 7. Online Shop - een internetdienst van de Verkoper, beschikbaar op elektronische adressen: https://www.marbo1982.com, via welke de Klant informatie kan verkrijgen over de Goederen en hun beschikbaarheid en de Goederen kan kopen of de dienst kan bestellen.
 8. Overeenkomst voor verkoop op afstand - een overeenkomst voor de verkoop van de Goederen/diensten/levering van digitale inhoud (indien van toepassing), gesloten via de Online Shop.
 9. De Goederen - een roerende zaak die de Klant in de Online Shop kan kopen.
 10. Privacy- en cookiebeleid van de Online Shop - een document met gedetailleerde regels voor de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van cookies. Het privacy- en cookiebeleid vormt Bijlage nr. 3 bij het Reglement en is beschikbaar op https://www.marbo1982.com/dut-privacy-and-cookie-notice.html.
 11. Duurzame drager - een materiaal of een hulpmiddel dat de Klant of de Verkoper in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die de toegang tot informatie in de toekomst mogelijk maakt gedurende een periode die is afgestemd op de doeleinden waarvoor de informatie wordt gebruikt en die het mogelijk maakt om de opgeslagen informatie in ongewijzigde vorm te reconstrueren, met name elektronische post.
 12. Elektronische bestelbon - elektronische bestelprocedure die door de Verkoper aan de Klant wordt verstrekt.
 13. Elektronisch retourformulier - elektronische retourprocedure die door de Verkoper aan de Klant wordt verstrekt; beschikbaar op het adres https://www.marbo1982.com/returns-open.php.
 14. Elektronisch klachtenformulier - elektronische klachtenprocedure die door de Verkoper aan de Klant wordt verstrekt; beschikbaar op het adres https://www.marbo1982.com/rma-open.php.
 15. Verzending van een bestelling - bevestiging van de bestelling door te klikken op de knop "" door de Klant behandeld als de indiening door de Klant van een bindende wilsverklaring om met de Verkoper een overeenkomst op afstand te sluiten.
 16. Account - een geheel van in de Online Shop en in het ICT-systeem van de Verkoper opgeslagen gegevens betreffende een bepaalde Klant en de door hem geplaatste bestellingen en gesloten verkoopovereenkomsten op afstand, met behulp waarvan de Klant bestellingen kan plaatsen, alsmede verkoopovereenkomsten op afstand te zijner tijd kan annuleren, wijzigen of sluiten.
 17. Evaluatie van de besteldienst en van bepaalde goederen - subjectieve verklaringen en evaluaties door de Klant in de vorm van het toekennen van sterren van 1 tot 5 voor de Online Shop na het afronden van de bestelling.

§ 2. Algemene bepalingen

 1. Soorten en omvang van de elektronisch geleverde diensten:
  1. het sluiten van Online verkoopovereenkomsten - met betrekking tot de in de Online Shop verkochte Goederen,
  2. de regels voor registratie en gebruik van de Account binnen de Online Shop,
  3. het toevoegen van meningen, commentaren en beoordelingen - de Klant kan een mening of commentaar toevoegen aan zijn bestelling of transactie,
  4. het verzenden van e-mails ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling, de betaling, de aanvaarding van de bestelling door de Verkoper.
 2. Het gebruik van de Online Shop is mogelijk op voorwaarde dat het door de Klant gebruikte informaticasysteem voldoet aan de volgende minimale technische vereisten:
  1. Internetbrowsers in de huidige versie nl;
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. elk programma waarmee bestanden in PDF-formaat kunnen worden bekeken.
 3. De Verkoper stelt dit Reglement en de Bijlagen beschikbaar via een link op de homepage vóór het sluiten van de Overeenkomst op afstand, tijdens de Overeenkomst en na het sluiten ervan. De Klant kan deze downloaden en afdrukken.
 4. Teneinde de veiligheid van de communicatie en gegevensoverdracht in het kader van de geleverde diensten te verzekeren, neemt de Online Shop technische en organisatorische maatregelen die aangepast zijn aan het veiligheidsniveau van de geleverde diensten, met name maatregelen om de verwerving en wijziging door onbevoegden van via het internet doorgegeven persoonsgegevens te voorkomen.

§ 3. Bestellingen

 1. Het plaatsen van een bestelling in de Online Shop kan via een Account of door te kiezen voor de optie van aankoop zonder registratie in welk geval een interne account wordt aangemaakt op basis waarvan de Klant een Account kan aanmaken. De interne account blijft behouden totdat de gegevens uit het systeem worden verwijderd of de Account wordt geblokkeerd.
 2. De aankoop geschiedt door het invullen van het elektronische bestelformulier dat beschikbaar is op de pagina's van de Online Shop. De selectie van de bestelde Goederen gebeurt door ze in het winkelmandje te plaatsen. De elektronische bestelbon vermeldt onder meer welke Goederen, tegen welke prijs en in welke hoeveelheden de Klant wil bestellen op de door hem aangegeven plaats. De Klant onderneemt de nodige technische stappen op basis van de weergegeven berichten.
 3. Nadat de Klant alle nodige gegevens heeft verstrekt, wordt een samenvatting van de bestelling weergegeven. Het besteloverzicht zal informatie bevatten betreffende: gegevens ter identificatie van de Verkoper, voorwerp van de bestelling, eenheidsprijs en totale prijs van de bestelde Goederen, inclusief leveringskosten en andere, indien van toepassing, gekozen betalingswijze, gekozen leveringswijze, levertijd en kosten.
 4. Indien het onderwerp van de overeenkomst de levering is van digitale inhoud die niet is vastgelegd op een duurzame drager of diensten die langs elektronische weg of op afstand worden geleverd - stemt de Klant in een aanvullend vakje, vereist voor het plaatsen van een bestelling en te vinden op het Elektronisch bestelformulier, in met het volgende: "Ik ga akkoord met de levering van digitale inhoud die niet is opgeslagen op een duurzame drager of met de aanvang van de dienstverlening vóór het verstrijken van 14 dagen vanaf de datum van sluiting van de overeenkomst en aanvaard het verlies van het recht op herroeping van de overeenkomst". De verkoper bevestigt de ontvangst van de bovengenoemde toestemming per e-mail.
 5. Om een bestelling te plaatsen, is het noodzakelijk om in de Elektronische bestelbon de als verplicht aangeduide persoonsgegevens te verstrekken, de inhoud van het Reglement te aanvaarden, de bestelling te verzenden door op de knop "" te drukken.
  1. De verzending van een Elektronische bestelbon door de Klant vormt een bindende wilsverklaring om een overeenkomst op afstand te sluiten, overeenkomstig de inhoud van dit Reglement.
  2. De overeenkomst voor verkoop op afstand wordt geacht te zijn gesloten op het ogenblik van de aanvaarding door de Verkoper van de Elektronische bestelbon, die wordt bevestigd door aan de Klant een bericht van aanvaarding van de bestelling en het nummer van de bestelling te tonen.
  3. Na het sluiten van de overeenkomst voor verkoop op afstand ontvangt de Klant, in de vorm van een e-mail, een bevestiging van de ingediende bestelling met daarin: de bevestiging van de aanvaarding van de bestelling voor uitvoering en met een definitieve bevestiging van alle belangrijke elementen van de bestelling en de algemene voorwaarden van de gesloten overeenkomst voor verkoop op afstand (Reglement van de Online Shop met Bijlage 1 en 2), de gegevens van de Verkoper, de verantwoordelijkheid van de Verkoper voor de kwaliteit van de prestaties, over de diensten die door de Verkoper na de verkoop worden geleverd en over de wijze en de gevolgen van de herroeping van de overeenkomst. Informatie over de wijze en de gevolgen van herroeping van de overeenkomst, met inbegrip van het recht van de consument om de overeenkomst te herroepen - is opgenomen in aanhangsel nr. 1.
  4. Totdat de Verkoper begint met de uitvoering van de bestelling:
   1. De Klant kan zijn bestelling wijzigen via de technische oplossing die beschikbaar is op de Elektronische bestelbon en door het volledige besteltraject opnieuw te doorlopen. De wijziging van de bestelling gebeurt door het plaatsen van een nieuwe bestelling, die de vorige vervangt. Elke eventuele betaling door de Klant wordt verrekend met de nieuwe bestelling, en in geval van te hoge betaling wordt deze teruggestort op de bankrekening waarvan de betaling werd gedaan.
   2. De Klant kan zijn bestelling annuleren door de optie "bestelling annuleren" te kiezen die beschikbaar is op de pagina van het Elektronisch bestelformulier.
  5. In geval van annulering van de bestelling door de Klant, zal de Verkoper de ontvangen betaling binnen de 3 werkdagen terugstorten. De terugbetaling gebeurt via dezelfde betalingswijze als door de Klant gebruikt.
  6. De leveringstermijn van de bestelling ligt tussen 1 en 30 werkdagen vanaf de dag van het sluiten van het Contract.

§ 4. Betaling

 1. De Online Shop biedt de mogelijkheid tot betaling in de vorm van vooruitbetalingen, . De mogelijkheid van uitgestelde betaling is mogelijk in met de Verkoper individueel overeengekomen situaties.
 2. De betaling van de Goederen geschiedt op een wijze zoals gekozen tijdens het plaatsen van een bestelling op het Elektronisch bestelformulier.
 3. De huidige beschikbare methoden van vooruitbetaling in de Online Shop zijn beschikbaar op het adres https://www.marbo1982.com/dut-payments.html.

§ 5. Levering

 1. Op de Elektronische bestelbon selecteert de Klant de wijze van levering door de gemaakte keuze aan te kruisen.
 2. In het geval dat de Goederen niet worden afgehaald door de Klant, waardoor de Goederen aan de Verkoper worden geretourneerd - kan de Verkoper zich terugtrekken uit de koopovereenkomst. De terugtrekking uit het contract gebeurt door de Klant een verklaring te sturen in de vorm van een e-mail.
 3. In de situatie vermeld in punt 2 zal de Verkoper de Klant onmiddellijk de ontvangen betaling voor de door de Klant gekochte Goederen terugbetalen.
 4. De momenteel beschikbare leveringswijzen in de Online Shop zijn beschikbaar op het adres https://www.marbo1982.com/dut-delivery.html.

§ 6. Herroeping van de overeenkomst - elektronisch retourformulier

 1. De consument die een overeenkomst op afstand heeft gesloten, kan deze binnen enkele dagen zonder opgave van redenen herroepen. In geval van herroeping van de overeenkomst op afstand wordt de overeenkomst als niet gesloten beschouwd.
 2. Een natuurlijke persoon die een eenmanszaak drijft en een niet-professionele aankoop doet, heeft eveneens het recht om de overeenkomst te herroepen volgens de regels vermeld in de hoofdstukken 6 en 7 van deze voorwaarden.
 3. De Handelaar controleert het recht om een verklaring van herroeping van de Overeenkomst door de in punt 2 bedoelde persoon in te dienen. De verificatie gebeurt door na te gaan of de gesloten overeenkomst geen professioneel karakter heeft voor deze persoon - wat met name gebeurt door analyse van de PKD-codes vermeld in de Centrale Registratie en Informatie over het Bedrijfsleven.
 4. Indien wordt vastgesteld dat de aankoop van goederen door een eenmanszaak in de Online Shop van professionele aard was, zal de Handelaar de persoon die de verklaring tot herroeping heeft afgelegd onmiddellijk, d.w.z. uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst van de verklaring tot herroeping, ervan in kennis stellen dat hij wegens de professionele aard van de aankoop niet gerechtigd is de overeenkomst te herroepen en dat de verklaring tot herroeping van de overeenkomst derhalve geen rechtsgevolgen zal hebben. Indien samen met de verklaring van herroeping een fysieke terugzending van de goederen heeft plaatsgevonden - worden de goederen teruggestuurd op kosten van de persoon die de verklaring heeft afgelegd en naar het eerder in de bestelling vermelde adres. Het antwoord van de handelaar wordt gegeven volgens dezelfde methode als die welke door de herroeper is gebruikt.
 5. In geval van herroeping van de overeenkomst - draagt de consument enkel de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen.
 6. Uit de verklaring van de consument moet ondubbelzinnig blijken dat hij de overeenkomst wil herroepen; de consument kan met name:
  1. Het Elektronisch retourformulier gebruiken dat beschikbaar is op de website van de Online Shop: https://www.marbo1982.com/returns-open.php. De Verkoper bevestigt onmiddellijk op een duurzame drager de ontvangst van de verklaring van herroeping van de overeenkomst door middel van bovengenoemd formulier.
  2. Herroeping van de overeenkomst door middel van het herroepingsformulier, dat Bijlage 2 is - door het op te sturen naar het adres van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.
  3. De verkoper bevestigt onmiddellijk op een duurzame drager de ontvangst van de verklaring van herroeping van de overeenkomst die op de onder 1 en 2 aangegeven wijze is ingediend.
 7. Om de termijn na te leven volstaat het de verklaring vóór het verstrijken ervan toe te zenden.
 8. De termijn voor herroeping van de overeenkomst gaat in
  1. voor de overeenkomst ter uitvoering waarvan de Verkoper een goed afgeeft, waarbij hij verplicht is zijn eigendom over te dragen - vanaf het in bezit nemen van het goed door de Consument of een door de Consument aangewezen derde aan een andere vervoerder, en in het geval van een overeenkomst die:
   1. vele zaken omvat, die afzonderlijk, in partijen of onderdelen worden geleverd - vanaf de inbezitneming van de laatste zaak, partij of onderdeel;
   2. bestaat in regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode - vanaf de inbezitneming van het eerste artikel;
  2. voor andere contracten - vanaf de datum van sluiting van het contract.
 9. Formulier voor de verklaring van herroeping van de overeenkomst (aanhangsel 2 bij dit reglement) en informatie over de uitoefening van het herroepingsrecht (aanhangsel 1 bij dit reglement) worden aan de consument verstrekt in de in lid 3, punt 8, van dit reglement bedoelde elektronische vorm.
 10. De consument heeft geen recht op herroeping van de overeenkomst op afstand met betrekking tot overeenkomsten als bedoeld in artikel 38 van de Poolse wet van 30 mei 2014. (Staatsblad van 2019, punt 134) betreffende consumentenrechten, waaronder overeenkomsten:
  1. waarbij de prijs of vergoeding afhangt van schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich kunnen voordoen vóór het verstrijken van de termijn voor herroeping van de overeenkomst;
  2. wanneer het voorwerp van de dienst een onbewerkt goed is dat volgens de specificaties van de klant is vervaardigd of dat dient om aan zijn individuele behoeften te voldoen;
  3. waarvan het voorwerp van de dienst een goed is dat in een verzegelde verpakking is geleverd en dat om gezondheidsredenen of om hygiënische redenen niet kan worden teruggezonden indien de verpakking na de levering werd geopend;
  4. waarvan het voorwerp van de dienst audio- of video-opnamen of computerprogramma's zijn die in een verzegelde verpakking zijn geleverd, indien de verpakking na de levering is geopend;
  5. voor de levering van digitale inhoud en elektronische licenties die niet op een duurzame drager zijn opgeslagen, indien de prestatie met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen vóór het verstrijken van de herroepingstermijn en nadat de ondernemer hem heeft gewezen op het verlies van het herroepingsrecht;
  6. waarbij het voorwerp van de prestatie een zaak is die snel bederft of een korte gebruiksduur heeft, en waarbij het voorwerp van de prestatie een zaak is die na levering door zijn aard onlosmakelijk verbonden is met andere zaken;
  7. voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van de abonnementsovereenkomst
  8. die op een openbare veiling worden gesloten
  9. voor het verstrekken van accommodatiediensten anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur, catering, diensten in verband met vrijetijdsbesteding, amusement, sport of culturele evenementen, indien in de overeenkomst de dag of de periode van de dienstverrichting is vermeld;
  10. wanneer de dienst betrekking heeft op alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de koopovereenkomst en waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de waarde afhankelijk is van marktschommelingen waarop de ondernemer geen invloed heeft;

§ 7. Gevolgen van de herroeping van een overeenkomst voor de verkoop van goederen

 1. De Verkoper zal binnen 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van de verklaring van herroeping van de overeenkomst inzake de verkoop van goederen, aan de Consument alle door hem verrichte betalingen, inclusief de leveringskosten, terugbetalen overeenkomstig de door de Verkoper aangeboden goedkoopste wijze van levering.
  1. De terugbetaling geschiedt volgens dezelfde betalingswijze als die welke de consument heeft gebruikt.
  2. Indien de consument om zijn herroepingsrecht uit te oefenen - gebruik maakt van het elektronisch retourformulier - wordt het geld teruggestuurd op de gekozen wijze en op de door de consument opgegeven bankrekening.
 2. Indien de Verkoper niet heeft voorgesteld de goederen zelf bij de Consument af te halen, kan hij de terugbetaling van de van de Consument ontvangen betalingen achterhouden totdat hij de goederen heeft teruggekregen of van de Consument het bewijs van teruggave van de goederen heeft ontvangen, afhankelijk van welke gebeurtenis zich het eerst voordoet.
 3. De Verkoper kan de Consument voorstellen het goed zelf bij hem op te halen. Indien de Verkoper een dergelijk voorstel echter niet heeft gedaan, moet de Consument het goed onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop hij de overeenkomst heeft herroepen, aan de Verkoper (of aan de persoon die door de Verkoper gemachtigd is het goed af te halen) terugzenden. Om de termijn te respecteren, volstaat het om het goed terug te sturen vóór het verstrijken van de termijn. De goederen die de consument terugstuurt, moeten worden gestuurd naar het adres van de maatschappelijke zetel van de verkoper.
 4. De Consument is verantwoordelijk voor de waardevermindering van het goed als gevolg van een gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het goed vast te stellen.

§ 8. Klachten

 1. De Verkoper is verplicht de Goederen vrij van fysieke en juridische gebreken te leveren en is jegens de Klant verantwoordelijk voor fysieke en juridische gebreken van de gekochte Goederen op de grondslagen van het Poolse Burgerlijk Wetboek.
 2. Indien de Goederen fysieke of juridische gebreken vertonen, kan de Klant een klacht indienen bij de Verkoper in het kader van de garantie voor gebreken
  1. via een Elektronisch klachtenformulier;
  2. in schriftelijke vorm aan het adres van de maatschappelijke zetel van de Verkoper of via e-mail aan de info@marbo1982.com.
  3. De aanvraag dient het gebrek, dat de Goederen naar de mening van de Klant hebben, aan de Verkoper te specificeren, en indien mogelijk - het genoemde gebrek te documenteren. De Verkoper is verplicht binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht te reageren. Indien de Verkoper niet binnen voornoemde termijn heeft geantwoord, wordt hij geacht de klacht te hebben erkend. De bovengenoemde termijn geldt niet voor de klacht in verband waarmee de Klant de overeenkomst wil ontbinden. Het antwoord op de klacht wordt door de Verkoper schriftelijk of op een duurzame drager aan de Klant verstrekt.
  4. De door de Klant te nemen stappen voor het indienen van een klacht, met inbegrip van de wijze van levering van de gereclameerde Goederen aan de Verkoper, worden in afzonderlijke fasen in het Elektronisch klachtenformulier aangegeven.
  5. In geval van erkenning van de klacht door de Verkoper als gegrond: kosten van vervanging, herstelling, met inbegrip van de verzendingskosten in verband met de klacht van de Goederen zijn ten laste van de Verkoper.
  6. De Handelaar gaat na of de klacht ingediend door een natuurlijke persoon die een eenmanszaak drijft en een aankoop doet van niet-professionele aard is voor die persoon. De verificatie geschiedt door analyse van de PKD-codes die in de Centrale Registratie en Inlichtingen over het Bedrijfsleven zijn vermeld.
  7. Indien het geschil naar aanleiding van de door de consument ingediende klacht niet is opgelost, verstrekt de verkoper de consument een verklaring op papier of op een andere duurzame drager:
   1. een voornemen om te verzoeken een procedure voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen in te leiden of instemming om aan een dergelijke procedure deel te nemen, of
   2. een weigering om deel te nemen aan een buitengerechtelijke procedure voor de beslechting van consumentengeschillen.

§ 9. Adviezen

 1. In de bepaalde periode na de uitvoering van de Bestelling kan de Klant - die een Account heeft - in een e-mail worden gevraagd om een evaluatie van de Bestelling van diensten en bijzondere goederen toe te voegen. De evaluatie van de dienst van de bestelling en van de bijzondere goederen is vrijwillig en gratis, en om dit te doen moet de Klant op de link klikken, die naar een aparte pagina leidt. Binnen één bestelling - de Klant heeft de mogelijkheid om de bovengenoemde beoordelingen slechts eenmaal toe te voegen.
 2. De Klant kan de bovengenoemde beoordeling toekennen in de vorm van sterren van 1 tot 5 en een verbale verklaring toevoegen die beperkt is tot 65 535 verbale tekens. De beoordelingen worden automatisch ondertekend met de naam en de stad van de Klant, die door de Klant wordt aangegeven bij de registratie van een Account.
 3. De beoordelingen worden opgeslagen en openbaar gepresenteerd op de website van de Online Shop en op de websites https://zaufaneopinie.idosell.com and https://trustedreviews.idosell.com.
 4. De Verkoper verifieert de inhoud niet en controleert de beoordeling van de bestellingen niet. De Klant is als enige en zelfstandig verantwoordelijk voor de verklaring die binnen de beoordeling wordt afgelegd. De Verkoper heeft het recht om de beoordeling geheel of gedeeltelijk te blokkeren op grond van de beginselen die voortvloeien uit wettelijke voorschriften en dit Reglement.
 5. Het is onaanvaardbaar om inhoud te plaatsen die onwaar, misleidend, vulgair, agressief, beledigend of duidelijk in strijd met de goede zeden wordt geacht. Het is eveneens onaanvaardbaar om inhoud te plaatsen van illegale aard, die de rechten van derden schendt of een daad van oneerlijke concurrentie vormt.
 6. De Klant verbindt zich ertoe geen inhoud te plaatsen met links naar externe websites, met een promotioneel of publicitair karakter of met persoonsgegevens van derden. Het is eveneens verboden inhoud van illegale aard te plaatsen, met name die welke een daad van oneerlijke concurrentie vormt, enz.
 7. De Klant is verantwoordelijk voor de door hem bewerkte en geplaatste uitingen, met name voor de schending van rechten of goederen van derden.
 8. Op uitdrukkelijk verzoek van de Klant kan de inhoud van het Assesmnet voor andere gebruikers van de Shop verborgen blijven, maar de toegekende beoordeling in de vorm van sterren wordt opgenomen in de algemene beoordeling van de Shop en de Goederen.

§ 10. Intellectuele eigendom

 1. De Klant verklaart dat hij geen rechten van welke aard dan ook, waaronder auteursrechten of naburige rechten op de door hem geplaatste Beoordeling en uitingen heeft, behalve het recht om de Online Shop te gebruiken op de in het Reglement aangegeven wijze. De Klant is niet gerechtigd de inhoud op enigerlei wijze vast te leggen, te verveelvoudigen, ter beschikking te stellen, openbaar te maken of te verspreiden, tenzij een dergelijk recht voortvloeit uit wettelijke voorschriften of het Reglement.
 2. De Klant is niet gerechtigd tot enige inmenging in de inhoud, met name niet in de inhoud, structuur, vorm, afbeeldingen, werkingsmechanismen of andere elementen van de Online Shop.
 3. Door de plaatsing in de Online Shop van de Beoordeling, die werken zijn in de zin van de Poolse wet van 4.2.1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten - verleent de Klant aan de Verkoper een niet-exclusieve en kosteloze en niet in tijd en gebied beperkte licentie om deze werken door de Verkoper te gebruiken, samen met het recht om een sublicentie te verlenen, hetgeen inhoudt dat het werk op zodanige wijze voor het publiek beschikbaar wordt gesteld dat iedereen er toegang toe heeft op een door hem gekozen plaats en tijdstip (internet). De licentie wordt verleend met betrekking tot alle op het tijdstip van verlening bekende exploitatiegebieden, in het bijzonder de volgende exploitatiegebieden
  1. in het kader van de opname en de vermenigvuldiging van het werk met om het even welke techniek - met name door druk, reprografie, magnetische of digitale opname, d.w.z. met behulp van om het even welke techniek op om het even welke audiovisuele of visuele drager, met name op audiovisuele schijven, cd's, computerschijven, in een multimedianetwerk, met inbegrip van internet en aanverwante online-diensten, en de vermenigvuldiging, de opname, het gebruik op internet, de reclame, de vermenigvuldiging van de opname in elektronische vorm in het computergeheugen en in interne en externe netwerken,
  2. gebruik van het geheel of van fragmenten of van elementen van het werk met de mogelijkheid van wijziging die voortvloeit uit de essentie van het gegeven internetmedium - in alle publicaties, met name online, digitaal, in nieuwsbrieven en informatie, alleen of in combinatie met andere werken of fragmenten van werken; gebruik van het geheel of van fragmenten voor promotie en reclame, met name in de vorm van audiovisuele, audio- en mediareclame.
  3. wat betreft de verspreiding van het origineel of de kopieën waarop het werk is vastgelegd - het op de markt brengen, het uitlenen, het verhuren van het origineel of de kopieën
  4. wat betreft de verspreiding van het werk op een andere wijze dan hierboven omschreven, aan het publiek uitvoering, tentoonstelling, vertoning, reproductie, uitzending en heruitzending, en aan het publiek beschikbaar stellen van het werk op zodanige wijze dat eenieder er op een door hem gekozen plaats en tijdstip toegang toe heeft,
  5. het gebruik van de werken voor promotie- en marketingdoeleinden.
 4. Opzegging van de Account door de Klant of de Beoordeling in overeenstemming met hoofdstuk IX punt 8 heeft geen invloed op de geldigheid van de bovengenoemde licentie.

§ 11. Slotbepalingen

 1. Deze Voorwaarden van de Online Shop zijn van toepassing vanaf 2013.01.01.
 2. In geval van wijziging of annulering van een van de bepalingen van dit Reglement door een beslissing van een bevoegde autoriteit of rechtbank, blijven de overige bepalingen van kracht en bindend voor de Verkoper en de Klant.
 3. Het recht dat van toepassing is op de beslechting van geschillen in verband met het Reglement is het Poolse recht. Dergelijke geschillen zullen worden beslecht door een gewone rechtbank met bevoegde plaatselijke jurisdictie. De Klant die een Consument is, kan ook gebruik maken van buitengerechtelijke manieren om klachten te onderzoeken en vorderingen in te dienen. Alle informatie betreffende de buitengerechtelijke behandeling van klachten en het instellen van vorderingen is te vinden op de website van het Bureau voor Mededinging en Consumentenbescherming: www.uokik.gov.pl. Tegelijkertijd wijzen wij u erop dat de aangegeven procedures een vrijwillig karakter hebben en dat beide partijen ermee moeten instemmen.
 4. Op basis van Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 delen wij mee dat er een onlineplatform voor de beslechting van geschillen tussen consumenten en ondernemers op EU-niveau (ODR-platform) beschikbaar is op https://ec.europa.eu/consumers/odr. Het ODR-platform is een website met één loket voor consumenten en ondernemers die een buitengerechtelijke beslechting nastreven van een geschil betreffende contractuele verplichtingen die voortvloeien uit een onlineverkoop- of -dienstenovereenkomst.

§ 12. Aanhangsel 1 - Informatie over de uitoefening van het herroepingsrecht

 1. Een persoon die een eenmanszaak drijft en een aankoop doet met een niet-professioneel karakter, d.w.z. die met name voortvloeit uit het voorwerp van zijn/haar bedrijfsactiviteit, beschikbaar gesteld op basis van de bepalingen van de Centrale registratie en informatie over het bedrijfsleven, heeft ook het recht om de overeenkomst te herroepen volgens de volgende regels. U hebt het recht de overeenkomst te herroepen volgens de volgende regels - de consument. De consument heeft het recht de overeenkomst te herroepen volgens de volgende regels. U hebt het recht de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen:
  1. in het geval van een koopovereenkomst, vanaf de dag waarop u het goed in bezit krijgt of waarop een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het goed in bezit krijgt;
  2. in het geval van een overeenkomst die de eigendomsoverdracht van meerdere afzonderlijk geleverde goederen voorschrijft, vanaf de dag waarop u het laatste goed in uw bezit krijgt of waarop een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed in zijn bezit krijgt;
  3. in het geval van een overeenkomst die een verplichting tot eigendomsoverdracht van in gedeelten of in gedeelten geleverde zaken inhoudt, vanaf de dag waarop u de laatste partij of het laatste gedeelte in bezit krijgt of waarop een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste partij of het laatste gedeelte in bezit krijgt;
  4. bij overeenkomsten betreffende de regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode vanaf de dag waarop u de eerste zaak in bezit krijgt of waarop een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste zaak in bezit krijgt;
  5. voor overeenkomsten inzake de levering van diensten of digitale inhoud die niet op een duurzame drager zijn geleverd, vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten.
 2. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, MARBO Katarzyna Ulikowska, Górna 3, 27-200 Starachowice, tel. 41 274 61 88, info@marbo1982.com over uw beslissing deze overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail).
 3. U kunt het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.
 4. U kunt ook het elektronische retourformulier invullen dat beschikbaar is op de website van de Online Shop: https://www.marbo1982.com/returns-open.php. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk een ontvangstbevestiging van uw herroeping op een duurzame drager.
 5. Om de herroepingstermijn te behouden, is het voldoende dat u informatie over de uitoefening van uw herroepingsrecht stuurt voordat de herroepingstermijn afloopt.
 6. In geval van herroeping van deze overeenkomst zal de verkoper alle van de klant ontvangen betalingen, met inbegrip van de kosten voor de levering van de goederen (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit de door de klant gekozen leveringswijze die afwijkt van de door de verkoper aangeboden goedkoopste gebruikelijke leveringswijze), onmiddellijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de datum waarop de verkoper in kennis is gesteld van de beslissing van de klant om het herroepingsrecht uit te oefenen, aan de klant terugbetalen. De verkoper zal de Klant terugbetalen met dezelfde betaalmiddelen als de Klant bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. n het geval van contracten die de eigendomsoverdracht van de goederen verplichten, waarbij wij niet hebben aangeboden de goederen terug te nemen in geval van herroeping van het contract - zullen wij afzien van terugbetaling totdat wij de goederen hebben ontvangen of totdat wij een bewijs van teruggave hebben ontvangen, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
 8. Stuur het geretourneerde artikel onmiddellijk terug naar MARBO Katarzyna Ulikowska, Górna 3, 27-200 Starachowice, en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van uw herroeping van dit contract. De termijn is in acht genomen als u het artikel vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugstuurt. De directe kosten voor het terugzenden van het artikel komen voor uw rekening.
 9. Vanwege het gewicht en de afmetingen van de goederen kan de terugzending in geval van herroeping van het contract - hogere kosten met zich meebrengen dan de gebruikelijke portokosten. Indien u gebruik wenst te maken van de diensten van koeriersbedrijven, kan het nodig zijn de goederen op een pallet te verzenden, wat duurder is dan een gewone frankering.

§ 13. Bijlage 2 - Formulier voor de verklaring van herroeping van het contract

Zaufane Opinie IdoSell
4.66 / 5.00 62 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-01-27
Very good bag. Hight quality !
2023-12-29
Vielen Dank
pixel