DOBRÁ CENA! AŽ -10 % NA VYBRANÉ POLOŽKY ZKONTROLUJTE

Regulace obchodu

§ 1. Definice

 1. Pravidla - tato Pravidla, která stanoví zásady uzavírání smluv o prodeji na dálku prostřednictvím internetového obchodu, zásady plnění těchto smluv, práva a povinnosti smluvních stran a zásady reklamačního řízení. V rozsahu služeb poskytovaných elektronickými prostředky jsou těmito Pravidly přiměřeně Pravidla uvedená v § 8 polského zákona o poskytování elektronických služeb.
 2. Zákazník - fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která uzavírá s Prodávajícím Smlouvu o prodeji na dálku.
 3. Spotřebitel - spotřebitel ve smyslu článku 22 1 polského občanského zákoníku. Podle zákonné definice: Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která činí s podnikatelem právní úkon, který přímo nesouvisí s jeho podnikatelskou nebo profesní činností.
 4. Natural person running a sole proprietorship making a non-professional purchase - fyzická osoba uzavírající smlouvu o prodeji na dálku, která přímo nesouvisí s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro ni nemá profesionální charakter, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení o centrální evidenci a informacích o podnikání, které zákon přiznává právo: odstoupit od smlouvy na základě zásad přiznaných Spotřebiteli, uplatnit ustanovení o zakázaných doložkách používaných ve standardních smlouvách a o odpovědnosti za vady prodávané věci.
 5. Prodejce:
  MARBO Katarzyna Ulikowska,
  tel. 41 274 61 88,
  info@marbo1982.com,
  NIP 664-20-75-907,
  REGON 365387200.
 6. Adresa sídla prodávajícího:
  Górna 3,
  27-200 Starachowice.
 7. Internetový obchod - internetová služba provozovaná Prodávajícím, dostupná na elektronických adresách: https://www.marbo1982.com, jejímž prostřednictvím může Zákazník získat informace o Zboží a jeho dostupnosti a Zboží zakoupit nebo službu objednat.
 8. Smlouva o prodeji na dálku - smlouva o prodeji Zboží/služby/dodání digitálního obsahu (je-li to relevantní), uzavřená prostřednictvím Internetového obchodu.
 9. Zboží - movitá věc, kterou může Klient zakoupit v Internetovém obchodě.
 10. Zásady ochrany osobních údajů a cookies Internetového obchodu - dokument stanovující podrobná pravidla pro zpracování osobních údajů a používání cookies. Zásady ochrany osobních údajů a cookies tvoří přílohu č. 3 Pravidel a jsou k dispozici na https://www.marbo1982.com/cze-privacy-and-cookie-notice.html.
 11. Trvalý nosič - znamená materiál nebo nástroj umožňující Klientovi nebo Prodávajícímu uchovávat informace určené jemu osobně způsobem, který umožňuje přístup k informacím v budoucnu po dobu odpovídající účelu, k němuž jsou informace používány, a který umožňuje rekonstruovat uložené informace v nezměněné podobě, zejména elektronická pošta.
 12. Elektronický objednávkový formulář - elektronický objednávkový postup poskytovaný Prodávajícím Klientovi.
 13. Elektronický formulář pro vrácení zboží - elektronický postup pro vrácení zboží poskytnutý Prodávajícím Klientovi; dostupný na adrese https://www.marbo1982.com/returns-open.php.
 14. Elektronický reklamační formulář - elektronický reklamační řád poskytovaný Prodávajícím Klientovi; dostupný na adrese https://www.marbo1982.com/rma-open.php.
 15. Odeslání objednávky - potvrzení objednávky kliknutím na tlačítko "" Klientem považováno za podání závazného projevu vůle Klienta uzavřít s Prodávajícím smlouvu o prodeji na dálku.
 16. Účet - soubor údajů uložených v Internetovém obchodě a v ICT systému Prodávajícího o daném Klientovi a jím podaných objednávkách a uzavřených smlouvách o prodeji na dálku, s jehož pomocí může Klient podávat objednávky, jakož i včas rušit, upravovat nebo uzavírat smlouvy o prodeji na dálku.
 17. Hodnocení služby objednávky a hodnocení konkrétního zboží - subjektivní vyjádření a hodnocení provedené Klientem formou udělení hvězdiček od 1 do 5 pro Internetový obchod po dokončení objednávky.

§ 2. Obecná ustanovení

 1. Druhy a rozsah elektronicky poskytovaných služeb:
  1. uzavírání smluv o prodeji online - s ohledem na zboží prodávané v internetovém obchodě,
  2. pravidla registrace a používání účtu v rámci internetového obchodu,
  3. přidávání názorů, komentářů a hodnocení - Klient může ke své objednávce nebo transakci přidat názor nebo komentář,
  4. zasílání e-mailů potvrzujících přijetí objednávky, platbu, přijetí objednávky Prodávajícím.
 2. Používání Internetového obchodu je možné za předpokladu, že informační systém používaný Zákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky:
  1. Internetové prohlížeče v aktuální verzi, tj;
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. jakýkoli program pro prohlížení souborů ve formátu PDF.
 3. Prodávající zpřístupňuje tyto Pravidla a Přílohy prostřednictvím odkazu umístěného na domovské stránce před uzavřením smlouvy o prodeji na dálku, v průběhu smlouvy a po jejím uzavření. Zákazník si je může stáhnout a vytisknout.
 4. Za účelem zajištění bezpečnosti komunikace a přenosu dat v souvislosti s poskytovanými službami přijímá Internetový obchod technická a organizační opatření odpovídající úrovni zabezpečení poskytovaných služeb, zejména opatření k zamezení získávání a pozměňování osobních údajů přenášených prostřednictvím sítě Internet neoprávněnými osobami.

§ 3. Objednávky

 1. Podání objednávky v Internetovém obchodě lze provést prostřednictvím účtu nebo zvolením možnosti nákupu bez registrace, v takovém případě je vytvořen interní účet, na jehož základě si Zákazník může vytvořit účet. Interní účet je veden do doby, než jsou data ze systému vymazána nebo je Účet zablokován.
 2. Nákup se provádí vyplněním elektronického objednávkového formuláře, který je k dispozici na stránkách internetového obchodu. Výběr objednaného Zboží se provádí vložením do košíku. V elektronickém objednávkovém formuláři je mimo jiné uvedeno, jaké Zboží, za jakou cenu a v jakém množství chce Klient objednat na jím určené místo. Na základě zobrazených zpráv Klient provede příslušné technické kroky.
 3. Po zadání všech potřebných údajů se Klientovi zobrazí shrnutí objednávky. Shrnutí objednávky bude obsahovat informace týkající se: údajů identifikujících Prodávajícího, předmětu objednávky, jednotkové a celkové ceny objednaného Zboží, včetně případných nákladů na dodání a dalších, zvoleného způsobu platby, zvoleného způsobu dodání, doby dodání a nákladů.
 4. Pokud je předmětem smlouvy dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na trvalém nosiči, nebo služby poskytované elektronickými prostředky nebo služby na dálku - Zákazník v dodatečném zaškrtávacím políčku, které je vyžadováno pro podání objednávky a které se nachází na elektronickém objednávkovém formuláři, souhlasí s následujícím: "Souhlasím s dodáním digitálního obsahu, který není zaznamenán na trvalém nosiči, nebo se zahájením poskytování služeb před uplynutím 14 dnů ode dne uzavření smlouvy a přijímám ztrátu práva na odstoupení od smlouvy". Prodávající potvrdí přijetí výše uvedeného souhlasu e-mailem.
 5. Pro podání objednávky je nutné uvést v elektronickém objednávkovém formuláři osobní údaje označené jako povinné, akceptovat obsah Pravidel, odeslat objednávku stisknutím tlačítka "".
  1. Odeslání Elektronického objednávkového formuláře Klientem představuje závazný projev vůle uzavřít smlouvu o prodeji na dálku v souladu s obsahem těchto Pravidel.
  2. Smlouva o prodeji na dálku se považuje za uzavřenou okamžikem přijetí Elektronického objednávkového formuláře Prodávajícím, které je potvrzeno zobrazením zprávy o přijetí objednávky Klientovi a uvedením čísla objednávky.
  3. Po uzavření smlouvy o prodeji na dálku obdrží zákazník formou e-mailu potvrzení o podané objednávce obsahující: potvrzení o přijetí objednávky k realizaci a obsahující konečné potvrzení všech podstatných náležitostí objednávky a všeobecných podmínek uzavřené smlouvy o prodeji na dálku (Provozní řád internetového obchodu s přílohou č. 1 a 2), údaje o prodávajícím, o odpovědnosti prodávajícího za kvalitu plnění, o službách poskytovaných prodávajícím po prodeji a o způsobu a účincích odstoupení od smlouvy. Informace o způsobu a účincích odstoupení od smlouvy, včetně práva na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele - jsou obsaženy v dokumentu Příloha č. 1.
  4. Do doby, než prodávající zahájí realizaci zakázky:
   1. Zákazník může svou objednávku změnit pomocí technického řešení dostupného v elektronickém objednávkovém formuláři a opětovným projitím celé cesty objednávky. Změna objednávky se provádí zadáním nové objednávky, která nahrazuje předchozí. Případná platba provedená Klientem je zúčtována na vrub nové objednávky a v případě přeplatku je vrácena na bankovní účet, ze kterého byla platba provedena.
   2. Klient může svou objednávku zrušit výběrem možnosti "zrušit objednávku", která je k dispozici na stránce elektronického objednávkového formuláře.
  5. V případě zrušení objednávky ze strany Klienta vrátí Prodávající přijatou platbu do 3 pracovních dnů. Vrácení platby se provádí stejným způsobem platby, jaký použil Klient.
  6. Doba realizace objednávky je 1 až 30 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy.

§ 4. Platba

 1. Internetový obchod nabízí možnost provádět platby formou záloh. Možnost odložené platby je možná v situacích individuálně dohodnutých s Prodávajícím.
 2. Platba za Zboží se provádí způsobem, který je zvolen při zadávání objednávky v elektronickém objednávkovém formuláři.
 3. Aktuálně dostupné způsoby platby předem v Internetovém obchodě jsou k dispozici na adrese https://www.marbo1982.com/cze-payments.html.
  https://www.marbo1982.com/cze-delivery.html">https://www.marbo1982.com/cze-delivery.html.

§ 6. Odstoupení od smlouvy - elektronický návratový formulář

 1. Klient, který je spotřebitelem a uzavřel smlouvu o prodeji na dálku, může od ní odstoupit ve lhůtě několika dnů bez udání důvodu. V případě odstoupení od smlouvy o prodeji na dálku - smlouva se považuje za neuzavřenou.
 2. Právo odstoupit od smlouvy má i fyzická osoba, která provozuje živnostenské podnikání a provádí nákup na dálku, a to za pravidel uvedených v kapitolách 6 a 7 těchto obchodních podmínek.
 3. Obchodník ověří právo osoby uvedené v bodě 2 na podání prohlášení o odstoupení od smlouvy. Ověření se provádí kontrolou, zda uzavřená smlouva nemá pro tuto osobu charakter profesní smlouvy - což se provádí zejména analýzou kódů PKD uvedených v Centrální evidenci a informacích o podnikatelích.
 4. V případě rozpoznání, že nákup zboží uskutečněný osobou podnikající v internetovém obchodě měl profesionální charakter - Obchodník neprodleně, tj. nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy - informuje osobu, která prohlášení učinila, že vzhledem k profesionálnímu charakteru uskutečněného nákupu - není oprávněna odstoupit, a proto prohlášení o odstoupení od smlouvy - nemá právní účinky. Pokud bylo spolu s prohlášením o odstoupení od smlouvy učiněno fyzické vrácení zboží - zboží bude zasláno zpět na náklady osoby, která prohlášení učinila, a to na adresu dříve uvedenou v objednávce. Odpověď obchodníka bude poskytnuta stejným způsobem, jaký použila osoba, která učinila prohlášení.
 5. V případě odstoupení od smlouvy - spotřebitel nese pouze přímé náklady na vrácení zboží.
 6. Prohlášení Spotřebitele musí jednoznačně vyjadřovat jeho vůli odstoupit od smlouvy; Spotřebitel může zejména:
  1. Použít elektronický formulář pro vrácení zboží, který je k dispozici na internetových stránkách internetového obchodu: https://www.marbo1982.com/returns-open.php. Prodávající neprodleně potvrdí na trvalém nosiči skutečnost, že obdržel prohlášení o odstoupení od smlouvy podané prostřednictvím výše uvedeného formuláře.
  2. Odstoupit od smlouvy prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou č. 2 - zasláním na adresu sídla Prodávajícího.
  3. Prodávající bezodkladně potvrdí na trvalém nosiči skutečnost, že obdržel prohlášení o odstoupení od smlouvy podané způsobem uvedeným v bodech 1 a 2 výše.
 7. Pro dodržení lhůty postačí zaslat prohlášení před jejím uplynutím.
 8. Od tohoto okamžiku začíná běžet lhůta pro odstoupení od smlouvy:
  1. u smlouvy, na jejímž základě Prodávající vydává věc, která je povinna převést své vlastnické právo - od převzetí Zboží Spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou jinému dopravci, a v případě smlouvy, která:
   1. obsahuje mnoho položek, které jsou dodávány odděleně, po dávkách nebo částech - od převzetí poslední položky, dávky nebo části;
   2. spočívá v pravidelném dodávání zboží po stanovenou dobu - od převzetí první položky;
  2. u ostatních smluv - od data uzavření smlouvy.
 9. Formulář prohlášení o odstoupení od smlouvy (příloha č. 2 těchto Pravidel) a informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy (příloha č. 1 těchto Pravidel) se spotřebiteli poskytují v elektronické podobě uvedené v odst. 3 bodu 8 těchto Pravidel.
 10. Právo odstoupit od smlouvy o prodeji na dálku nemá spotřebitel v případě smluv uvedených v článku 38 polského zákona ze dne 30.5.2014. (Sbírka zákonů z roku 2019, položka 134) o právech spotřebitelů, který zahrnuje smlouvy:
  1. kde cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž obchodník nemá kontrolu a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  2. pokud je předmětem služby nezpracovaná věc vyrobená podle specifikací zákazníka nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
  3. pokud je předmětem služby věc dodaná v uzavřeném obalu, který nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen;
  4. jehož předmětem služby jsou zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodané v zapečetěném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen;
  5. u dodání digitálního obsahu a elektronických licencí, které nejsou uloženy na trvalém nosiči, pokud plnění začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co jej obchodník informuje o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy;
  6. jehož předmětem je věc, která podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou dobu životnosti, a u něhož je předmětem plnění věc, která je po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojena s jinými věcmi;
  7. na dodávku novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;
  8. uzavřené veřejnou dražbou;
  9. na poskytování ubytovacích služeb jiných než k bydlení, přepravu zboží, pronájem automobilů, stravování, služby spojené s volnočasovými, zábavními, sportovními nebo kulturními akcemi, pokud je ve smlouvě uveden den nebo doba poskytnutí služby;
  10. pokud jsou předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření kupní smlouvy a k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech trhu, které podnikatel nemůže ovlivnit;

§ 7. Účinky odstoupení od smlouvy o prodeji zboží

 1. Prodávající do 14 dnů ode dne doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy o prodeji zboží vrátí Spotřebiteli všechny jím uhrazené platby včetně nákladů na dodání odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání, který Prodávající nabídl.
  1. Vrácení plateb se provede stejným způsobem platby, jaký použil Spotřebitel.
  2. Pokud Spotřebitel za účelem uplatnění práva na odstoupení od smlouvy - použije elektronický formulář pro vrácení peněžních prostředků - budou peněžní prostředky vráceny zvoleným způsobem a na bankovní účet uvedený Spotřebitelem.
 2. Pokud Prodávající nenavrhl, že si Zboží od Spotřebitele vyzvedne sám, může zadržet vrácení plateb přijatých od Spotřebitele do doby, než obdrží Zboží zpět nebo obdrží od Spotřebitele doklad o vrácení Zboží, podle toho, která událost nastane dříve.
 3. Prodávající může Spotřebiteli navrhnout, aby si věc od Spotřebitele vyzvedl sám. Pokud však Prodávající takový návrh neučinil - Spotřebitel je povinen vrátit věc Prodávajícímu (nebo osobě pověřené Prodávajícím k jejímu vyzvednutí) neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. Pro zachování lhůty postačí zaslat věc zpět před uplynutím lhůty. Zboží, které spotřebitel vrací, by mělo být zasláno na adresu sídla prodávajícího.
 4. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Zboží v důsledku jeho použití nad míru nezbytnou k určení povahy, vlastností a funkčnosti Zboží.

§ 8. Stížnosti

 1. Prodávající je povinen dodat Zboží bez fyzických a právních vad a odpovídá Zákazníkovi za fyzické a právní vady zakoupeného Zboží na základě zásad uvedených v polském občanském zákoníku.
 2. Má-li Zboží fyzické nebo právní vady, může Klient uplatnit u Prodávajícího reklamaci v rámci záruky za vady:
  1. prostřednictvím elektronického reklamačního formuláře;
  2. písemně na adresu sídla Prodávajícího nebo e-mailem na adresu info@marbo1982.com.
  3. V uplatnění je třeba specifikovat vadu, kterou dle názoru Klienta Zboží má, požadavky vůči Prodávajícímu, a pokud je to možné - uvedenou vadu doložit. Prodávající je povinen na reklamaci odpovědět do 14 dnů ode dne jejího doručení. Pokud Prodávající ve výše uvedené lhůtě neodpoví, má se za to, že reklamaci uznává. Výše uvedená lhůta se nevztahuje na reklamaci, v souvislosti s níž chce zákazník odstoupit od smlouvy. Odpověď na reklamaci poskytne Prodávající Klientovi písemně nebo na trvalém nosiči.
  4. Kroky, které má Klient učinit za účelem uplatnění reklamace, včetně způsobu doručení reklamovaného Zboží Prodávajícímu, jsou v jednotlivých fázích uvedeny v elektronickém reklamačním formuláři.
  5. V případě uznání reklamace Prodávajícím jako oprávněné: náklady na výměnu, opravu, včetně nákladů na dopravu související s reklamací Zboží nese Prodávající.
  6. Prodejce ověří, zda reklamace podaná fyzickou osobou podnikající, která provádí nákup neprofesionálního charakteru, má pro tuto osobu neprofesionální charakter. Ověření se provede analýzou kódů PKD uvedených v Centrální evidenci a informacích o podnikatelích.
  7. Pokud v důsledku reklamace podané spotřebitelem nebyl spor vyřešen, poskytne prodávající spotřebiteli vyjádření v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči:
   1. úmysl požádat o zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů nebo souhlas s účastí v takovém řízení, nebo
   2. odmítnutí účasti v řízení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

§ 9. Stanoviska

 1. Ve stanovené lhůtě po provedení Objednávky může být Klient, který má Účet, e-mailem vyzván k doplnění hodnocení služby Objednávky a hodnocení konkrétního zboží. Hodnocení služby Objednávky a hodnocení konkrétního zboží je dobrovolné a bezplatné a za tímto účelem by měl Klient kliknout na odkaz, který ho přenese na samostatnou stránku. V rámci jedné objednávky - Klient má možnost přidat výše uvedená hodnocení pouze jednou.
 2. Zákazník může výše uvedené Hodnocení přiřadit formou hvězdiček od 1 do 5 a přidat slovní vyjádření s omezením na 65 535 slovních znaků. Hodnocení jsou automaticky podepsána jménem a městem Klienta, které Klient uvede při registraci Účtu.
 3. Hodnocení jsou uložena a veřejně prezentována na webových stránkách Internetového obchodu a na webových stránkách https://zaufaneopinie.idosell.com and https://trustedreviews.idosell.com.
 4. Prodávající neověřuje obsah ani nekontroluje Hodnocení objednávek. Za výrok učiněný v rámci hodnocení odpovídá výhradně a samostatně Zákazník. Prodávající je oprávněn Vyhodnocení zcela nebo zčásti zablokovat na základě zásad vyplývajících z právních předpisů a těchto Pravidel.
 5. Je nepřípustné vkládat obsah obsahující nepravdivé, zavádějící, vulgární, agresivní, urážlivé nebo zjevně považované za odporující dobrým mravům. Nepřípustné je rovněž umisťování obsahu protiprávní povahy, porušujícího práva třetích osob nebo představujícího jednání nekalé soutěže.
 6. Klient se zavazuje neumisťovat obsah, který obsahuje odkazy na externí webové stránky, má propagační nebo reklamní charakter nebo obsahuje osobní údaje třetích osob. Rovněž je zakázáno umisťovat obsah protiprávní povahy, zejména takový, který představuje jednání nekalé soutěže apod.
 7. Klient je odpovědný za výroky, které upravil a zveřejnil, zejména je odpovědný za porušení práv nebo zboží třetích osob.
 8. Na výslovnou žádost Klienta může být obsah Assesmnetu skryt pro ostatní uživatele Obchodu, avšak udělené hodnocení v podobě hvězdiček je zahrnuto do celkového hodnocení Obchodu a Zboží.

§ 10. Duševní vlastnictví

 1. Klient prohlašuje, že nemá žádná práva, včetně autorských práv nebo práv souvisejících s právem autorským, k jím zveřejněným Hodnocením a výrokům, s výjimkou práva používat Internetový obchod způsobem uvedeným v Provozním řádu. Klient není oprávněn obsah jakýmkoli způsobem zaznamenávat, rozmnožovat, zpřístupňovat, zveřejňovat nebo šířit, pokud takové právo nevyplývá z právních předpisů nebo Pravidel.
 2. Klient není oprávněn k jakýmkoli zásahům do obsahu, zejména není oprávněn zasahovat do obsahu, struktury, formy, grafiky, mechanismu fungování či jiných prvků Internetového obchodu.
 3. Umístěním Vyhodnocení v Internetovém obchodě, která jsou díly ve smyslu polského zákona ze dne 4. 2. 1994 o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským - uděluje Klient Prodávajícímu nevýhradní a bezplatnou a časově a územně neomezenou licenci k užití těchto děl Prodávajícím, spolu s právem na poskytnutí podlicence, která zahrnuje zpřístupnění díla veřejnosti tak, aby k němu měl každý přístup na místě a v čase jím zvoleném (internet). Licence se uděluje s ohledem na všechny oblasti užití známé v době jejího udělení, zejména na následující oblasti užití:
  1. v rozsahu záznamu a rozmnožování díla jakoukoli technikou - zejména tiskem, reprografií, magnetickým nebo digitálním záznamem, tj. jakoukoli technikou na jakémkoli audiovizuálním nebo obrazovém nosiči, zejména na audiovizuálních discích, CD, počítačových discích, v multimediální síti, včetně internetu a souvisejících on-line služeb, a rozmnožování, záznam, užití v internetu, reklama, rozmnožování záznamu v elektronické podobě v paměti počítače a ve vnitřních i vnějších sítích,
  2. užití celku nebo fragmentů či jakýchkoli prvků díla s možností úpravy vyplývající z podstaty daného internetového média - ve všech publikacích, zejména online, digitálních, v bulletinech a informacích, samostatně nebo v kombinaci s jinými díly nebo fragmenty děl; užití celku nebo fragmentů k propagaci a reklamě, zejména formou audiovizuální, zvukové, mediální reklamy.
  3. v souvislosti s oběhem originálu nebo rozmnoženin, na nichž je dílo zaznamenáno - uvádění na trh, půjčování, pronájem originálu nebo rozmnoženin.
  4. pokud jde o šíření díla jiným než výše uvedeným způsobem, veřejné provozování, vystavování, vystavování, rozmnožování, vysílání a opětovné vysílání a zpřístupňování díla veřejnosti tak, aby k němu měl každý přístup na místě a v čase podle své volby,
  5. užití děl pro propagační a marketingové účely.
 4. Zrušení účtu klientem nebo posouzením podle kapitoly IX bodu 8 nemá vliv na platnost výše uvedené licence.

§ 11. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky internetového obchodu platí od 2013.01.01.
 2. V případě změny nebo zrušení některého z ustanovení těchto pravidel rozhodnutím příslušného orgánu nebo soudu zůstávají ostatní ustanovení v platnosti a jsou pro prodávajícího a zákazníka závazná.
 3. Rozhodným právem pro řešení případných sporů souvisejících s tímto řádem je polské právo. Takové spory řeší obecný soud místně příslušný. Klient, který je Spotřebitelem, může rovněž využít mimosoudních způsobů prověřování reklamací a uplatňování nároků. Veškeré informace týkající se mimosoudních způsobů vyřizování stížností a uplatňování nároků lze získat na internetových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese: www.uokik.gov.pl. Současně bychom Vás rádi informovali, že uvedená řízení mají dobrovolný charakter a obě strany s nimi musí souhlasit.
 4. Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 informujeme, že na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je k dispozici online platforma pro řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky na úrovni EU (platforma ODR). Platforma ODR je internetová stránka s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a obchodníky, kteří usilují o mimosoudní řešení sporu týkajícího se smluvních závazků vyplývajících z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb online.

§ 12. Příloha 1 - Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

 1. Osoba podnikající, která uskuteční nákup neprofesionálního charakteru, tj. vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněný na základě ustanovení Centrální evidence a informací o podnikání, má rovněž právo odstoupit od smlouvy podle následujících pravidel. Právo odstoupit od smlouvy má podle těchto pravidel - spotřebitel. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy podle následujících pravidel. Máte právo odstoupit od smlouvy ve 14 dnech bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po dnech 14 days:
  1. v případě kupní smlouvy ode dne, kdy jste nabyli zboží do svého vlastnictví nebo kdy zboží do svého vlastnictví nabyla Vámi určená třetí osoba, která není dopravcem;
  2. v případě smlouvy, která vyžaduje převod vlastnictví k více položkám, které jsou dodávány samostatně, ode dne, kdy získáte do vlastnictví poslední položku nebo kdy třetí osoba jiná než dopravce a vámi určená osoba získá do vlastnictví poslední položku;
  3. v případě smlouvy, která ukládá povinnost převést vlastnické právo k věcem dodávaným po částech nebo po částech, ode dne, kdy jste nabyli vlastnictví poslední zásilky nebo části nebo kdy třetí osoba jiná než dopravce, kterou jste uvedli, nabyla vlastnictví poslední zásilky nebo části;
  4. v případě smluv o pravidelných dodávkách zboží na dobu určitou ode dne, kdy jste nabyli vlastnictví první položky, nebo ode dne, kdy třetí osoba jiná než dopravce, kterou jste uvedli, nabyla vlastnictví první položky;
  5. v případě smluv o poskytování služeb nebo digitálního obsahu, které nejsou dodávány na trvalém nosiči, ode dne uzavření smlouvy.
 2. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat na adrese MARBO Katarzyna Ulikowska, Górna 3, 27-200 Starachowice, tel. 41 274 61 88, info@marbo1982.com o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem).
 3. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.
 4. Můžete také vyplnit elektronický formulář pro vrácení peněz, který je k dispozici na internetových stránkách internetového obchodu: https://www.marbo1982.com/returns-open.php. Pokud využijete této možnosti, obratem vám zašleme potvrzení o přijetí vašeho odstoupení od smlouvy na trvalém nosiči.
 5. Pro zachování lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když zašlete informaci o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 6. V případě odstoupení od této smlouvy vrátí Prodávající Zákazníkovi všechny platby přijaté od Zákazníka, včetně nákladů na dodání Zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze Zákazníkem zvoleného jiného než nejlevnějšího obvyklého způsobu dodání nabízeného Prodávajícím), a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy bude Prodávající informován o rozhodnutí Zákazníka uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Prodávající uhradí Zákazníkovi částku stejnými platebními metodami, jaké Zákazník použil při původní transakci, pokud se Zákazník výslovně nedohodl jinak.
 7. n případě smluv zavazujících k převodu vlastnického práva ke zboží, ve kterých jsme nenabídli převzetí zboží zpět v případě odstoupení od smlouvy - se zdržíme vrácení platby, dokud neobdržíme zboží nebo dokud nám nebude předložen doklad o jeho vrácení, podle toho, co nastane dříve.
 8. Vrácené zboží prosím zašlete zpět MARBO Katarzyna Ulikowska, Górna 3, 27-200 Starachowice neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od smlouvy. Lhůta je zachována, pokud zašlete věc zpět před uplynutím 14denní lhůty. Přímé náklady spojené s vrácením věci nesete vy.
 9. Vzhledem k hmotnosti a rozměrům Zboží mohou být v případě odstoupení od smlouvy - vrácení Zboží vyšší náklady než obvyklé poštovné. Pokud chcete využít služeb kurýrních společností, může být nutné zaslat zboží na paletě, což je dražší než běžné poštovné.

§ 13. Příloha 2 - Formulář prohlášení o odstoupení od smlouvy

IdoSell Trusted Reviews
4.66 / 5.00 62 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-01-27
Very good bag. Hight quality !
2023-12-29
Vielen Dank
pixel